Tô trung 20 cm Daisy IFP trắng ngà - 80.000 VNĐ
Tô trung 20 cm Daisy IFP trắng ngà

Tô trung 20 cm Daisy IFP trắng ngà (462015000)

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng Ngà

Nhà sản xuất: gốm sứ minh long

Tô trung 15 cm Daisy IFP trắng ngà - 45.000 VNĐ
Tô trung 15 cm Daisy IFP trắng ngà

Tô trung 15 cm Daisy IFP trắng ngà (461515000)

Bộ: Daisy IFP

Hoa văn: Trắng Ngà

Nhà sản xuất: gốm sứ minh long

Tô trung 20 cm Daisy IFP chỉ vàng - 110.000 VNĐ
Tô trung 20 cm Daisy IFP chỉ vàng

Tô trung 20 cm Daisy IFP chỉ vàng (462015014)

Bộ: Daisy

Hoa văn: Chỉ Vàng

Nhà sản xuất: gốm sứ minh long

Tô trung 15 cm Daisy IFP chỉ vàng - 60.000 VNĐ
Tô trung 15 cm Daisy IFP chỉ vàng

Tô trung 15 cm Daisy IFP chỉ vàng (461515014)

Bộ: Daisy

Hoa văn: Chỉ Vàng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tô 20 cm Jasmine IFP trắng ngà - 76.000 VNĐ
Tô 20 cm Jasmine IFP trắng ngà

Tô 20 cm Jasmine IFP trắng ngà(Mã số: 472015000)

Bộ: Jasmine IFP

Hoa văn: Trắng Ngà

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tô 20 cm Jasmine IFP chỉ vàng - 95.000 VNĐ
Tô 20 cm Jasmine IFP chỉ vàng

Tô 20 cm Jasmine IFP Chỉ vàng (Mã số: 472015014)

Bộ: Jasmine IFP

Hoa văn: Chỉ Vàng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Vành 21cm Vuông Lys - Bộ Vuông Ly 105.000 VNĐ
Tô Vành 21cm Vuông Lys

Tô Vành 21cm Vuông Lys (Mã: 072170369 )

Bộ: Vuông Lys

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 16cm, 26cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Vành 26cm Vuông Lys - Bộ Vuông Ly 154.000 VNĐ
Tô Vành 26cm Vuông Lys

Tô Vành 26cm Vuông Lys (072670369 )

Bộ: Vuông Lys

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 16cm, 21cm

Tô Oval Vành Đầu 27cm Vuông Lys - Bộ Vuông Ly 121.000 VNĐ
Tô Oval Vành Đầu 27cm Vuông Lys

Tô Oval Vành Đầu 27cm Vuông Lys (Mã: 072767369 )

Bộ: Vuông Lys 

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 22cm, 32cm, 38cm

Tô Oval Vành Đầu 32cm Vuông Lys - Bộ Vuông Ly 168.300 VNĐ
Tô Oval Vành Đầu 32cm Vuông Lys

Tô Oval Vành Đầu 32cm Vuông Lys (Mã: 073267369 )

Bộ: Vuông Lys

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 22cm, 27cm, 38cm

Tô Oval Vành Đầu 38cm Vuông Lys - Bộ Vuông Ly 247.500 VNĐ
Tô Oval Vành Đầu 38cm Vuông Lys

Tô Oval Vành Đầu 38cm Vuông Lys (Mã: 073867369 )

Bộ: Vuông Lys

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 22cm, 27cm, 32cm

Tô Oval Vành Hông 28 x 17cm Vuông Lys - Bộ Vuông Ly 126.500 VNĐ
Tô Oval Vành Hông 28 x 17cm Vuông Lys

Tô Oval Vành Hông 28 x 17cm Vuông Lys (Mã: 072866369)

Bộ: Vuông Lys

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 

24x15 cm

21x12,5 cm

Tô Oval Vành Hông 24 x 15cm Vuông Lys - Bộ Vuông Ly 95.700 VNĐ
Tô Oval Vành Hông 24 x 15cm Vuông Lys

Tô Oval Vành Hông 24 x 15cm Vuông Lys (Mã: 072466369)

Bộ: Vuông Lys

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 

28 x 17cm

21 x 12,5 cm

Tô Vuông Loe 18cm Vuông Lys - Bộ Vuông Ly 80.300 VNĐ
Tô Vuông Loe 18cm Vuông Lys

Tô Vuông Loe 18cm Vuông Lys ( 071856369 )

Bộ: Vuông Lys

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 23cm

Tô Vuông Loe 23cm Vuông Lys - Bộ Vuông Ly 132.000 VNĐ
Tô Vuông Loe 23cm Vuông Lys

Tô Vuông Loe 23cm Vuông Lys ( 072356369 )

Bộ: Vuông lys

Hoa văn: trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 18cm

Tô Vuông 19cm Vuông Lys - Bộ Vuông Ly 84.700 VNĐ
Tô Vuông 19cm Vuông Lys

Tô Vuông 19cm Vuông Lys ( 071969369 )

Bộ: Vuông Lys

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 23cm

Tô Vuông 23cm Vuông Lys - Bộ Vuông Ly 138.600 VNĐ
Tô Vuông 23cm Vuông Lys

Tô Vuông 23cm Vuông Lys ( 072369369 )

Bộ: Vuông Lys

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 19cm

Tô Oval Sâu Lòng 30cm Vuông Lys - Bộ Vuông Ly 134.200 VNĐ
Tô Oval Sâu Lòng 30cm Vuông Lys

Tô Oval Sâu Lòng 30cm Vuông Lys ( 073068369 )

Bộ: Vuông Lys

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: Gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 24cm, 36cm

Tô Oval Sâu Lòng 36cm Vuông Lys - Bộ Vuông Ly 224.400 VNĐ
Tô Oval Sâu Lòng 36cm Vuông Lys

Tô Oval Sâu Lòng 36cm Vuông Lys (Mã: 073668369)

Bộ: Vuông Lys

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 24cm, 30cm

Tô Oval Cạn 26x19cm Anh vũ Lys - Anh Vũ Ly's 96.800 VNĐ
Tô Oval Cạn 26x19cm Anh vũ Lys

Tô oval cạn 26x19cm Anh vũ Lys (52638000)

Bộ : Anh vũ lys

Chất liệu : Trắng ngà

Nhà sản xuất : gốm sứ MINH LONG

Tô Vuông Loe 23cm Daisy Trắng - Daisy 132.000 VNĐ
Tô Vuông Loe 23cm Daisy Trắng

Tô Vuông Loe 23cm Daisy Trắng

Bộ :Daisy 

Hoa văn : Trắng

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Tô Gấm 27cm Daisy Trắng - Daisy 162.800 VNĐ
Tô Gấm 27cm Daisy Trắng

Tô Gấm 27cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy 

Hoa văn: Trắng

Kích Thước Khác: 16cm, 18cm, 20cm, 23cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Gấm 23cm Daisy Trắng - Daisy 108.900 VNĐ
Tô Gấm 23cm Daisy Trắng

Tô Gấm 23cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy 

Hoa văn: Trắng

Kích Thước Khác: 16cm,18cm, 20cm, 27cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Gấm 20cm Daisy Trắng - Daisy 74.800 VNĐ
Tô Gấm 20cm Daisy Trắng

Tô Gấm 20cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy 

Hoa văn: Trắng

Kích Thước Khác: 16cm,18cm, 23cm, 27cm.

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Gấm 18cm Daisy Trắng - Daisy 60.500 VNĐ
Tô Gấm 18cm Daisy Trắng

Tô Gấm 18cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy 

Hoa văn: Trắng

Kích Thước Khác: 16cm, 20cm, 23cm, 27cm.

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Gấm 16cm Daisy Trắng - Daisy 47.300 VNĐ
Tô Gấm 16cm Daisy Trắng

Tô Gấm 16cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy 

Hoa văn: Trắng

Kích Thước Khác18cm, 20cm, 23cm, 27cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Trung 23cm Daisy Bóng Bay - Daisy 203.500 VNĐ
Tô Trung 23cm Daisy Bóng Bay

Tô Trung 23cm Daisy Bóng Bay

Bộ: Daisy

Hoa văn : Bóng Bay

Kích Thước Khác: 15cm, 18cm, 20cm

Nhà sàn xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Trung 20cm Daisy Bóng Bay - Daisy 137.500 VNĐ
Tô Trung 20cm Daisy Bóng Bay

Tô Trung 20cm Daisy Bóng Bay

Bộ: Daisy

Hoa văn: Bóng Bay

Kích Thước Khác:15cm, 18cm, 23cm

Nhà sàn xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Trung 18cm Daisy Bóng Bay - Daisy 113.300 VNĐ
Tô Trung 18cm Daisy Bóng Bay

Tô Trung 18cm Daisy Bóng Bay

Bộ: Daisy

Hoa văn: Bóng Bay

Kích Thước Khác: 15cm, 20cm, 23cm

Nhà sàn xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Trung 15cm Daisy Bóng Bay - Daisy 82.500 VNĐ
Tô Trung 15cm Daisy Bóng Bay

Tô Trung 15cm Daisy Bóng Bay

Bộ: Daisy

Hoa văn: Bóng Bay

Kích Thước Khác: 18cm, 20cm, 23cm

Nhà sàn xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Trung 23cm Daisy Hồng Mai - Daisy 176.000 VNĐ
Tô Trung 23cm Daisy Hồng Mai

Tô Trung 23cm Daisy Hồng Mai

Bộ: Daisy

Hoa văn: Hồng Mai

Kích Thước Khác: 15cm, 18cm, 20cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Tô Trung 20cm Daisy Hồng Mai - Daisy 118.800 VNĐ
Tô Trung 20cm Daisy Hồng Mai

Tô Trung 20cm Daisy Hồng Mai

Bộ: Daisy

Hoa văn: Hồng Mai

Kích Thước Khác: 15cm, 18cm, 23cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Trung 18cm Daisy Hồng Mai - Daisy 97.900 VNĐ
Tô Trung 18cm Daisy Hồng Mai

Tô Trung 18cm Daisy Hồng Mai

Bộ: Daisy

Hoa văn: Hồng Mai

kích thước khác: 15cm, 20cm, 23cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Trung 23cm Daisy Cỏ Tím - Daisy 176.000 VNĐ
Tô Trung 23cm Daisy Cỏ Tím

Tô Trung 23cm Daisy Cỏ Tím

Bộ: Daisy

Hoa văn: Cỏ Tím

Kích Thước Khác: 15cm, 18cm,  20cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Trung 20cm Daisy Cỏ Tím - Daisy 118.800 VNĐ
Tô Trung 20cm Daisy Cỏ Tím

Tô Trung 20cm Daisy Cỏ Tím

Bộ: Daisy

Hoa văn: Cỏ Tím

Kích Thước Khác: 15cm, 18cm, 23cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Trung 18cm Daisy Cỏ Tím - Daisy 97.900 VNĐ
Tô Trung 18cm Daisy Cỏ Tím

Tô Trung 18cm Daisy Cỏ Tím

Bộ: Daisy

Hoa văn: Cỏ Tím

Kích Thước Khác: 15cm, 20cm, 23cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

 

Tô 26cm Camellia Quả Chanh - Camelia 330.000 VNĐ
Tô 26cm Camellia Quả Chanh

Tô 26cm Camellia Quả Chanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả chanh

Nhà sản xuất:  gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 16cm, 18cm, 20cm, 23cm

Tô 23cm Camellia Quả Chanh - Camelia 203.500 VNĐ
Tô 23cm Camellia Quả Chanh

Tô 23cm Camellia Quả Chanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả chanh

Nhà sản xuất:  gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 16cm, 18cm, 20cm, 26cm

Tô 20cm Camellia Quả Chanh - Camelia 148.500 VNĐ
Tô 20cm Camellia Quả Chanh

Tô 20cm Camellia Quả Chanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả chanh

Nhà sản xuất:  gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 16cm, 18cm, 23cm, 26cm

Tô 18cm Camellia Quả Chanh - Camelia 121.000 VNĐ
Tô 18cm Camellia Quả Chanh

Tô 18cm Camellia Quả Chanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả chanh

Nhà sản xuất:  gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 16cm, 20cm, 23cm, 26cm

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC