50683 Chén

Chén
Dĩa Tròn 31cm Camellia Hương Biển Kem - Camelia 319.000 VNĐ
Dĩa Tròn 31cm Camellia Hương Biển Kem

Dĩa tròn 31cm Camellia Hương Biển Kem

Bộ: Camellia

Hoa văn: Hương Biển Kem

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 22cm, 25cm, 27cm

Dĩa Tròn 27cm Camellia Hương Biển Kem - Camelia 253.000 VNĐ
Dĩa Tròn 27cm Camellia Hương Biển Kem

Dĩa Tròn 27cm Camellia Hương Biển Kem

Bộ: Camellia

Hoa văn: Hương Biển Kem

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 22cm, 25cm, 31cm

Dĩa Tròn 25cm Camellia Hương Biển Kem - Camelia 214.500 VNĐ
Dĩa Tròn 25cm Camellia Hương Biển Kem

Dĩa Tròn 25cm Camellia Hương Biển Kem

Bộ: Camellia

Hoa văn: Hương Biển Kem

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 22cm, 27cm, 31cm

Dĩa Tròn 22cm Camellia Hương Biển Kem - Camelia 176.000 VNĐ
Dĩa Tròn 22cm Camellia Hương Biển Kem

Dĩa Tròn 22cm Camellia Hương Biển Kem

Bộ: Camellia

Hoa văn: Hương Biển Kem

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 25cm, 27cm, 31cm

Dĩa Tròn 18cm Camellia Hương Biển Kem - Camelia 99.000 VNĐ
Dĩa Tròn 18cm Camellia Hương Biển Kem

Dĩa Tròn 18cm Camellia Hương Biển Kem

Bộ: Camellia

Hoa văn: Hương Biển Kem

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 20cm, 22cm, 25cm, 27cm, 31cm

Dĩa Tròn 31cm Camelia Tứ Linh - Camelia 352.000 VNĐ
Dĩa Tròn 31cm Camelia Tứ Linh

Dĩa Tròn 31cm Camelia Tứ Linh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Tứ Linh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 22cm, 25cm, 27cm

Dĩa Tròn 27cm Camelia Tứ Linh - Camelia 280.500 VNĐ
Dĩa Tròn 27cm Camelia Tứ Linh

Dĩa Tròn 27cm Camelia Tứ Linh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Tứ Linh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 22cm, 25cm, 31cm

Dĩa Tròn 25cm Camelia Tứ Linh - Camelia 236.500 VNĐ
Dĩa Tròn 25cm Camelia Tứ Linh

Dĩa Tròn 25cm Camelia Tứ Linh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Tứ Linh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 22cm, 27cm, 31cm

Dĩa Tròn 22cm Camelia Tứ Linh - Camelia 195.800 VNĐ
Dĩa Tròn 22cm Camelia Tứ Linh

Dĩa Tròn 22cm Camelia Tứ Linh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Tứ Linh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 25cm, 27cm, 31cm

Dĩa Tròn 18cm Camelia Tứ Linh - Camelia 110.000 VNĐ
Dĩa Tròn 18cm Camelia Tứ Linh

Dĩa Tròn 18cm Camelia Tứ Linh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Tứ Linh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 20cm, 22cm, 25cm, 27cm, 31cm

Chén Chấm 8cm Camellia Tứ Linh - Camelia 34.100 VNĐ
Chén Chấm 8cm Camellia Tứ Linh

Chén Chấm 8cm Camellia Tứ Linh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Tứ Linh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 9cm

Chén Chấm 8cm Camellia Quả Ngọt - Camelia 17.600 VNĐ
Chén Chấm 8cm Camellia Quả Ngọt

Chén chấm 8cm Camellia Quả Ngọt

Bộ: Camellia

Hoa văn: Cát Tường

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 9cm

Chén Chấm 8cm Camellia Quả Chanh - Camelia 17.600 VNĐ
Chén Chấm 8cm Camellia Quả Chanh

Chén Chấm 8cm Camellia Quả Chanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Chanh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 9cm

Chén Chấm 8cm Camellia Lá Xanh - Camelia 19.800 VNĐ
Chén Chấm 8cm Camellia Lá Xanh

Chén chấm 8cm Camellia Lá Xanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Lá Xanh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 9cm

Chén Chấm 8cm Camellia Kết Duyên - Camelia 30.800 VNĐ
Chén Chấm 8cm Camellia Kết Duyên

Chén Chấm 8cm Camellia Kết Duyên

Bộ: Camellia

Hoa văn: Kết Duyên

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 9cm

Chén Chấm 8cm Camellia Hương Biển Kem - Camelia 30.800 VNĐ
Chén Chấm 8cm Camellia Hương Biển Kem

Chén Chấm 8cm Camellia Hương Biển Kem

Bộ: Camellia

Hoa văn: Hương Biển Kem

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 9cm

Chén Chấm 8cm Camellia Chỉ Xanh Dương - Camelia 15.400 VNĐ
Chén Chấm 8cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Chén Chấm 8cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Bộ: Camellia

Hoa văn: Chỉ Xanh Dương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 9cm

Chén Chấm 8cm Camellia Cát Tường - Camelia 30.800 VNĐ
Chén Chấm 8cm Camellia Cát Tường

Chén Chấm 8cm Camellia Cát Tường

Bộ: Camellia

Hoa văn: Cát Tường

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 9cm

Chén Cơm 12cm Camelia Lá Xanh - Camelia 44.000 VNĐ
Chén Cơm 12cm Camelia Lá Xanh

Chén Cơm 12cm Camelia Lá Xanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Lá Xanh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Cơm 12cm Camellia Chỉ Xanh Dương - Camelia 34.100 VNĐ
Chén Cơm 12cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Chén Cơm 12cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Bộ: Camellia

Hoa văn: Chỉ Xanh Dương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Cơm 12cm Camellia Quả Ngọt - Camelia 39.600 VNĐ
Chén Cơm 12cm Camellia Quả Ngọt

Chén cơm 12cm Camellia Quả Ngọt

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Ngọt

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Chấm 9cm Camellia Huyền Thoại Biển - Camelia 42.900 VNĐ
Chén Chấm 9cm Camellia Huyền Thoại Biển

Chén Chấm 9cm Camellia Huyền Thoại Biển (Mã số: 040976146)

Bộ: Tiệp

Hoa văn: Huyền Thoại Biển

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Chấm 9cm Camelia Tứ Linh - Camelia 36.200 VNĐ
Chén Chấm 9cm Camelia Tứ Linh

Chén Chấm 9cm Camelia Tứ Linh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Tứ Linh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 8cm

Chén Chấm 9cm Camelia Lá Xanh - Camelia 22.000 VNĐ
Chén Chấm 9cm Camelia Lá Xanh

Chén chấm 9cm Camelia Lá Xanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Lá Xanh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 8cm

 

 

Chén Chấm 9cm Camellia Quả Chanh - Camelia 18.700 VNĐ
Chén Chấm 9cm Camellia Quả Chanh

Chén chấm 9cm Camelia quả chanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Chanh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 8cm

Chén Cơm 12cm Camelia Quả Chanh - Camelia 39.600 VNĐ
Chén Cơm 12cm Camelia Quả Chanh

Chén 12cm Camelia quả chanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Chanh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Chấm 9cm Camellia Kết Duyên - Camelia 33.000 VNĐ
Chén Chấm 9cm Camellia Kết Duyên

Chén chấm 9cm Camellia Kết duyên

Bộ: Camellia

Hoa văn: Kết Duyên

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 8cm

Chén Cơm 12cm Camellia Kết Duyên - Camelia 70.400 VNĐ
Chén Cơm 12cm Camellia Kết Duyên

Chén Cơm 12cm Camellia Kết duyên

Bộ: Camellia

Hoa văn: Kết Duyên

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Đường 8cm Camellia Hương Biển Kem - Camelia 242.000 VNĐ
Chén Đường 8cm Camellia Hương Biển Kem

Chén Đường 8cm Camellia Hương Biển Kem (Mã số: 030820089) 

Bộ: Camellia

Hoa văn: Hương Biển Kem

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Chấm 9cm Camelia Hương Biển Kem - Camelia 33.000 VNĐ
Chén Chấm 9cm Camelia Hương Biển Kem

Chén chấm 9cm Camelia Hương biển kem

Bộ: Camellia

Hoa văn: Hương Biển Kem

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 8cm

Chén Cơm 12cm Camellia Hương Biển Kem - Camelia 70.400 VNĐ
Chén Cơm 12cm Camellia Hương Biển Kem

Chén Cơm 12cm Camellia Hương biển kem

Bộ: Camellia

Hoa văn: Hương Biển Kem

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Đường + Nắp 8 cm Chỉ Xanh Dương - Camelia 93.500 VNĐ
Chén Đường + Nắp 8 cm Chỉ Xanh Dương

Chén Đường + Nắp 8 cm Chỉ Xanh Dương (Mã số: 030820021)

Bộ: Camellia

Hoa văn: Chỉ Xanh Dương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh long

Chén Chấm 9cm Camellia Chỉ Xanh Dương - Camelia 16.500 VNĐ
Chén Chấm 9cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Chén Chấm 9cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Bộ: Camellia

Hoa văn: Chỉ Xanh Dương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 8cm

Chén Cơm 9,5cm Camellia Chỉ Xanh Dương - Camelia 22.000 VNĐ
Chén Cơm 9,5cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Chén cơm 9,5 cm (Mã số: 030919021)

Bộ: Camellia

Hoa văn: Chỉ Xanh Dương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác:

Chén cơm Chỉ Xanh Dương 10,5 cm (Mã số: 031019021)

Chén cơm Chỉ Xanh Dương 12 cm (Mã số: 031219021)

Chén Cơm 10,5cm Camellia Quả Ngọt - Camelia 34.100 VNĐ
Chén Cơm 10,5cm Camellia Quả Ngọt

Chén Cơm 10,5cm Camellia Quả Ngọt​ (Mã số: 031019019)

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả ngọt

Kích thước khác: 

Chén cơm Camellia Quả ngọt 12 cm (Mã số: 031219019)

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Chấm 9cm Camellia Cát Tường - Camelia 33.000 VNĐ
Chén Chấm 9cm Camellia Cát Tường

Chén chấm 9cm Camellia Cát Tường

Bộ: Camellia

Hoa văn: Cát Tường

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 8cm

Chén Cơm 12cm Camellia Cát Tường - Camelia 70.400 VNĐ
Chén Cơm 12cm Camellia Cát Tường

Chén cơm 12cm Camellia Cát tường

Bộ: Camellia

Hoa văn: Cát Tường

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

 

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC