50685 Dĩa

Dĩa
Dĩa Oval 32cm Camellia Quả Ngọt - Camelia 220.000 VNĐ
Dĩa Oval 32cm Camellia Quả Ngọt

Dĩa Oval 32cm Camellia Quả Ngọt

Bộ: Camellia

Hoa Văn: Quả Ngọt

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 21cm, 25cm, 28cm, 32cm, 37cm, 42cm

Dĩa Oval 32cm Camellia Kết Duyên - Camelia 397.100 VNĐ
Dĩa Oval 32cm Camellia Kết Duyên

Dĩa Oval 32cm Camellia Kết Duyên

Bộ: Camellia

Hoa Văn: Kết Duyên

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 25cm, 28cm, 32cm

Dĩa Lót Tách 12,5cm Camelia Chỉ Xanh Dương - Camelia 24.200 VNĐ
Dĩa Lót Tách 12,5cm Camelia Chỉ Xanh Dương

Dĩa Lót Tách 12,5cm Camelia Chỉ Xanh Dương

Bộ: Camellia

Hoa văn: Chỉ Xanh Dương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 11cm, 14,4cm, 15,5cm

Dĩa Lót Tách 12,5cm Camelia Quả Ngọt - Camelia 31.900 VNĐ
Dĩa Lót Tách 12,5cm Camelia Quả Ngọt

Dĩa Lót Tách 12,5cm Camelia Quả Ngọt

Bộ: Camellia

Hoa Văn: Quả Ngọt

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 11cm, 14,4cm, 15,5cm

Dĩa Súp 23cm Camellia Quả Ngọt - Camelia 121.000 VNĐ
Dĩa Súp 23cm Camellia Quả Ngọt

Dĩa Súp 23cm Camellia Quả Ngọt

Bộ: Camellia

Hoa Văn: Quả Ngọt

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 20cm

Dĩa Tròn 31cm Camellia Cát Tường - Camelia 319.000 VNĐ
Dĩa Tròn 31cm Camellia Cát Tường

Dĩa Tròn 31cm Camellia Cát Tường

Bộ: Camellia

Hoa văn: Cát Tường

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 22cm, 25cm, 27cm

Dĩa Tròn 27cm Camellia Cát Tường - Camelia 253.000 VNĐ
Dĩa Tròn 27cm Camellia Cát Tường

Dĩa Tròn 27cm Camellia Cát Tường

Bộ: Camellia

Hoa văn: Cát Tường

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 22cm, 25cm, 31cm

Dĩa Tròn 25cm Camellia Cát tường - Camelia 214.500 VNĐ
Dĩa Tròn 25cm Camellia Cát tường

Dĩa tròn 25cm Camellia Cát tường

Bộ: Camellia

Hoa văn: Cát Tường

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 22cm, 27cm, 31cm

Dĩa Tròn 22cm Camellia Cát Tường - Camelia 176.000 VNĐ
Dĩa Tròn 22cm Camellia Cát Tường

Dĩa Tròn 22cm Camellia Cát Tường

Bộ: Camellia

Hoa văn: Cát Tường

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 25cm, 27cm, 31cm

Dĩa Tròn 18cm Camellia Cát tường - Camelia 99.000 VNĐ
Dĩa Tròn 18cm Camellia Cát tường

Dĩa Tròn 18cm Camellia Cát tường

Bộ: Camellia

Hoa văn: Cát Tường

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 20cm, 22cm, 25cm, 27cm, 31cm

Dĩa Tròn 31cm Camellia Kết Duyên - Camelia 319.000 VNĐ
Dĩa Tròn 31cm Camellia Kết Duyên

Dĩa Tròn 31cm Camellia Kết Duyên

Bộ: Camellia

Hoa văn: Kết Duyên

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích Thước Khác: 18cm, 20cm, 22cm, 25cm, 27cm

Dĩa Tròn 27cm Camellia Kết Duyên - Camelia 253.000 VNĐ
Dĩa Tròn 27cm Camellia Kết Duyên

Dĩa Tròn 27cm Camellia Kết Duyên

Bộ: Camellia

Hoa văn: Kết Duyên

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 22cm, 25cm, 31cm

Dĩa Tròn 25cm Camellia Kết Duyên - Camelia 214.500 VNĐ
Dĩa Tròn 25cm Camellia Kết Duyên

Dĩa Tròn 25cm Camellia Kết Duyên

Bộ: Camellia

Hoa văn: Kết Duyên

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 22cm, 27cm, 31cm

Dĩa Tròn 22cm Camellia Kết Duyên - Camelia 176.000 VNĐ
Dĩa Tròn 22cm Camellia Kết Duyên

Dĩa Tròn 22cm Camellia Kết Duyên

Bộ: Camellia

Hoa văn: Kết Duyên

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích Thước Khác: 18cm, 20cm, 25cm, 27cm, 31cm

Dĩa Tròn 18cm Camellia Kết Duyên - Camelia 99.000 VNĐ
Dĩa Tròn 18cm Camellia Kết Duyên

Dĩa Tròn 18cm Camellia Kết Duyên

Bộ: Camellia

Hoa văn: Kết Duyên

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 20cm, 22cm, 25cm, 27cm, 31cm

Dĩa Tròn 35cm Camellia Lá Xanh - Camelia 357.500 VNĐ
Dĩa Tròn 35cm Camellia Lá Xanh

Dĩa Tròn 35cm Camellia Lá Xanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Lá Xanh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 22cm, 25cm, 27cm, 31cm

Dĩa Tròn 31cm Camellia Lá Xanh - Camelia 198.000 VNĐ
Dĩa Tròn 31cm Camellia Lá Xanh

Dĩa Tròn 31cm Camellia Lá Xanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Lá Xanh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 22cm, 25cm, 27cm, 35cm

Dĩa Tròn 27cm Camelia Lá Xanh - Camelia 165.000 VNĐ
Dĩa Tròn 27cm Camelia Lá Xanh

Dĩa Tròn 27cm Camelia Lá Xanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Lá Xanh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 22cm, 25cm, 31cm, 35cm

Dĩa Tròn 25cm Camelia Lá Xanh - Camelia 139.700 VNĐ
Dĩa Tròn 25cm Camelia Lá Xanh

Dĩa Tròn 25cm Camelia Lá Xanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Lá Xanh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 22cm, 27cm, 31cm, 35cm

Dĩa Tròn 22cm Camelia Lá Xanh - Camelia 115.500 VNĐ
Dĩa Tròn 22cm Camelia Lá Xanh

Dĩa tròn 22cm Camelia Lá Xanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Lá Xanh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm , 20cm, 25cm, 27cm, 31cm, 35cm

Dĩa Tròn 18cm Camelia Lá Xanh - Camelia 64.900 VNĐ
Dĩa Tròn 18cm Camelia Lá Xanh

Dĩa tròn 18cm Camelia Lá Xanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Lá Xanh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 20cm, 22cm, 25cm, 27cm, 31cm, 35cm

Dĩa Tròn 31cm Camellia Quả Chanh - Camelia 176.000 VNĐ
Dĩa Tròn 31cm Camellia Quả Chanh

Dĩa tròn 31cm Camelia Quả Chanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Chanh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 22cm, 25cm, 27cm

Dĩa Tròn 27cm Camellia Quả Chanh - Camelia 143.000 VNĐ
Dĩa Tròn 27cm Camellia Quả Chanh

Dĩa tròn 27cm Camelia Quả Chanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Chanh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 22cm, 25cm, 31cm

Dĩa Tròn 25cm Camellia Quả Chanh - Camelia 121.000 VNĐ
Dĩa Tròn 25cm Camellia Quả Chanh

Dĩa tròn 25cm Camelia Quả Chanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Chanh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 22cm, 27cm, 31cm

Dĩa Tròn 22cm Camellia Quả Chanh - Camelia 99.000 VNĐ
Dĩa Tròn 22cm Camellia Quả Chanh

Dĩa Tròn 22cm Camellia Quả Chanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Chanh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 25cm, 27cm, 31cm

Dĩa Tròn 18cm Camellia Quả Chanh - Camelia 56.100 VNĐ
Dĩa Tròn 18cm Camellia Quả Chanh

Dĩa tròn 18cm Camelia Quả Chanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Chanh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 20cm, 22cm, 25cm, 27cm, 31cm

Dĩa Tròn 20cm Camellia Quả Ngọt - Camelia 176.000 VNĐ
Dĩa Tròn 20cm Camellia Quả Ngọt

Dĩa Tròn 20cm Camellia Quả Ngọt

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Ngọt

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 22cm, 25cm, 27cm, 31cm

Dĩa Tròn 31cm Camellia Quả Ngọt - Camelia 176.000 VNĐ
Dĩa Tròn 31cm Camellia Quả Ngọt

Dĩa Tròn 31cm Camellia Quả Ngọt

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Ngọt

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 22cm, 25cm, 27cm

Dĩa Tròn 27cm Camellia Quả Ngọt - Camelia 143.000 VNĐ
Dĩa Tròn 27cm Camellia Quả Ngọt

Dĩa Tròn 27cm Camellia Quả Ngọt

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Ngọt

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 22cm, 25cm, 31cm

Dĩa Tròn 25cm Camellia Quả Ngọt - Camelia 121.000 VNĐ
Dĩa Tròn 25cm Camellia Quả Ngọt

Dĩa Tròn 25cm Camellia Quả Ngọt

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Ngọt

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích Thước Khác: 18cm, 20cm, 22cm, 27cm, 31cm

Dĩa Tròn 22cm Camellia Quả Ngọt - Camelia 99.000 VNĐ
Dĩa Tròn 22cm Camellia Quả Ngọt

Dĩa Tròn 22cm Camellia Quả Ngọt

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Ngọt

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 25cm, 27cm, 31cm

Dĩa Tròn 18cm Camellia Quả Ngọt - Camelia 56.100 VNĐ
Dĩa Tròn 18cm Camellia Quả Ngọt

Dĩa Tròn 18cm Camellia Quả Ngọt

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Ngọt

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích Thước Khác: 20cm, 22cm, 25cm, 27cm, 31cm

Dĩa Tròn 35cm Camellia Chỉ Xanh Dương - Camelia 289.300 VNĐ
Dĩa Tròn 35cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Dĩa Tròn 35cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Bộ: Camellia

Hoa Văn: Chỉ Xanh Dương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 22cm, 25cm, 27cm, 31cm

Dĩa Tròn 31cm Camellia Chỉ Xanh Dương - Camelia 148.500 VNĐ
Dĩa Tròn 31cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Dĩa Tròn 31cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Bộ: Camellia

Hoa Văn: Chỉ Xanh Dương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 22cm, 25cm, 27cm, 35cm

Dĩa Tròn 27cm Camellia Chỉ Xanh Dương - Camelia 121.000 VNĐ
Dĩa Tròn 27cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Dĩa Tròn 27cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Bộ: Camellia

Hoa Văn: Chỉ Xanh Dương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 22cm, 25cm, 31cm, 35cm

Dĩa Tròn 25cm Camellia Chỉ Xanh Dương - Camelia 101.200 VNĐ
Dĩa Tròn 25cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Dĩa Tròn 25cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Bộ: Camellia

Hoa Văn: Chỉ Xanh Dương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích Thước Khác: 18cm, 20cm, 22cm, 27cm, 31cm, 35cm

Dĩa Tròn 22cm Camellia Chỉ Xanh Dương - Camelia 86.900 VNĐ
Dĩa Tròn 22cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Dĩa Tròn 22cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Bộ: Camellia

Hoa Văn: Chỉ Xanh Dương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 25cm, 27cm, 31cm, 35cm

Dĩa Tròn 20cm Camellia Chỉ Xanh Dương - Camelia 67.100 VNĐ
Dĩa Tròn 20cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Dĩa Tròn 20cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Bộ: Camellia

Hoa Văn: Chỉ Xanh Dương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 22cm, 25cm, 27cm, 31cm, 35cm

Dĩa Tròn 18cm Camellia Chỉ Xanh Dương - Camelia 46.200 VNĐ
Dĩa Tròn 18cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Dĩa Tròn 18cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Bộ: Camellia

Hoa Văn: Chỉ Xanh Dương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 20cm, 22cm, 25cm, 27cm, 31cm, 35cm

Dĩa Lót Tách 12,5cm Camelia Kết Duyên - Camelia 72.600 VNĐ
Dĩa Lót Tách 12,5cm Camelia Kết Duyên

Dĩa lót tách 12,5cm Camelia Kết duyên

Bộ: Camellia

Hoa văn: Kết Duyên

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 11cm, 14,4cm, 15,5cm

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC