506103 Thố

Thố
Thố + Nắp 22cm Camellia Lá Xanh - Camelia 693.000 VNĐ
Thố + Nắp 22cm Camellia Lá Xanh

Thố + Nắp 22cm Camellia Lá Xanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Lá Xanh

Nhà sản xuất:  gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 16cm, 18cm

Thố + Nắp 16cm Camellia Lá Xanh - Camelia 324.500 VNĐ
Thố + Nắp 16cm Camellia Lá Xanh

Thố + Nắp 16cm Camellia Lá Xanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Lá Xanh

Nhà sản xuất:  gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 22cm

Thố + Nắp 22cm Camelia Quả Chanh - Camelia 599.500 VNĐ
Thố + Nắp 22cm Camelia Quả Chanh

Thố + Nắp 22cm Camelia Quả Chanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Chanh

Nhà sản xuất:  gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 16cm, 18cm

Thố + Nắp 16cm Camellia Quả Chanh - Camelia 281.600 VNĐ
Thố + Nắp 16cm Camellia Quả Chanh

Thố + Nắp 16cm Camellia Quả Chanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Chanh

Nhà sản xuất:  gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 22cm

Thố + Nắp 18cm Camellia Quả Ngọt - Camelia 400.400 VNĐ
Thố + Nắp 18cm Camellia Quả Ngọt

Thố + Nắp 18cm Camellia Quả Ngọt

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Ngọt

Nhà sản xuất:  gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 16cm, 22cm

Thố + Nắp 22cm Camelia Quả Ngọt - Camelia 599.500 VNĐ
Thố + Nắp 22cm Camelia Quả Ngọt

Thố + Nắp 22cm Camelia Quả Ngọt

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Ngọt

Nhà sản xuất:  gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 16cm, 18cm

Thố + Nắp 16cm Camellia Quả Ngọt - Camelia 281.600 VNĐ
Thố + Nắp 16cm Camellia Quả Ngọt

Thố + Nắp 16cm Camellia Quả Ngọt

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Ngọt

Nhà sản xuất:  gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 22cm

Thố + Nắp 18cm Camellia Cát Tường - Camelia 660.000 VNĐ
Thố + Nắp 18cm Camellia Cát Tường

Thố + Nắp 18cm Camellia Cát Tường

Bộ: Camellia

Hoa văn: Cát Tường

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 16cm, 22cm

THỐ + NẮP 22CM CAMELLIA CHỈ XANH DƯƠNG - Camelia 528.000 VNĐ
THỐ + NẮP 22CM CAMELLIA CHỈ XANH DƯƠNG

Thố + Nắp 22cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Bộ: Camellia

Hoa văn: Chỉ Xanh Dương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 16cm, 22cm

Thố + Nắp 16cm Camellia Chỉ Xanh Dương - Camelia 247.000 VNĐ
Thố + Nắp 16cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Thố + Nắp 16cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Bộ: Camellia

Hoa văn: Chỉ Xanh Dương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 22cm

Thố + Nắp 18cm Camellia Tứ Linh - Camelia 660.000 VNĐ
Thố + Nắp 18cm Camellia Tứ Linh

Thố + Nắp 18cm Camellia Tứ Linh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Tứ Linh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 16cm, 22cm

 

Thố + Nắp 18cm Camellia Chỉ Xanh Dương - Camelia 352.000 VNĐ
Thố + Nắp 18cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Thố + nắp 18cm Camelia Chỉ Xanh Dương

Bộ: Camellia

Hoa văn: Chỉ Xanh Dương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 16cm, 22cm

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC