506105

Tô 26cm Camellia Quả Chanh - Camelia 330.000 VNĐ
Tô 26cm Camellia Quả Chanh

Tô 26cm Camellia Quả Chanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả chanh

Nhà sản xuất:  gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 16cm, 18cm, 20cm, 23cm

Tô 23cm Camellia Quả Chanh - Camelia 203.500 VNĐ
Tô 23cm Camellia Quả Chanh

Tô 23cm Camellia Quả Chanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả chanh

Nhà sản xuất:  gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 16cm, 18cm, 20cm, 26cm

Tô 20cm Camellia Quả Chanh - Camelia 148.500 VNĐ
Tô 20cm Camellia Quả Chanh

Tô 20cm Camellia Quả Chanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả chanh

Nhà sản xuất:  gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 16cm, 18cm, 23cm, 26cm

Tô 18cm Camellia Quả Chanh - Camelia 121.000 VNĐ
Tô 18cm Camellia Quả Chanh

Tô 18cm Camellia Quả Chanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả chanh

Nhà sản xuất:  gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 16cm, 20cm, 23cm, 26cm

Tô 16cm Camellia Quả Chanh - Camelia 88.000 VNĐ
Tô 16cm Camellia Quả Chanh

Tô 16cm Camellia Quả Chanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả chanh

Nhà sản xuất:  gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 18cm, 20cm, 23cm, 26cm

Tô 26cm Camellia Quả Ngọt - Camelia 330.000 VNĐ
Tô 26cm Camellia Quả Ngọt

Tô 26cm Camellia Quả Ngọt

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Ngọt

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 16cm, 18cm, 20cm, 23cm

Tô 23cm Camellia Quả Ngọt - Camelia 203.500 VNĐ
Tô 23cm Camellia Quả Ngọt

Tô 23cm Camellia Quả Ngọt

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Ngọt

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 16cm, 18cm, 20cm, 26cm

Tô 20cm Camellia Quả Ngọt - Camelia 148.000 VNĐ
Tô 20cm Camellia Quả Ngọt

Tô 20cm Camellia Quả Ngọt

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Ngọt

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 16cm, 18cm, 23cm, 26cm

Tô 18cm Camellia Quả Ngọt - Camelia 121.000 VNĐ
Tô 18cm Camellia Quả Ngọt

Tô 18cm Camellia Quả Ngọt

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Ngọt

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 16cm, 20cm, 23cm, 26cm

Tô 16cm Camellia Quả Ngọt - Camelia 88.000 VNĐ
Tô 16cm Camellia Quả Ngọt

Tô 16cm Camellia Quả Ngọt

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Ngọt

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 18cm, 20cm, 23cm, 26cm

Tô 20cm Camellia Hương Biển Kem - Camelia 275.000 VNĐ
Tô 20cm Camellia Hương Biển Kem

Tô 20cm Camellia Hương Biển Kem

Bộ: Camellia

Hoa Văn: Hương Biển Kem

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 16cm, 18cm

Tô 18cm Camellia Hương Biển Kem - Camelia 220.000 VNĐ
Tô 18cm Camellia Hương Biển Kem

Tô 18cm Camellia Hương Biển Kem

Bộ: Camellia

Hoa Văn: Hương Biển Kem

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 16cm, 20cm

Tô 16cm Camellia Hương Biển Kem - Camelia 165.000 VNĐ
Tô 16cm Camellia Hương Biển Kem

Tô 16cm Camellia Hương Biển Kem

Bộ: Camellia

Hoa Văn: Hương Biển Kem

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 20cm

Tô 20cm Camellia Cát Tường - Camelia 275.000 VNĐ
Tô 20cm Camellia Cát Tường

Tô 20cm Camellia Cát Tường

Bộ: Camellia

Hoa văn: Cát Tường

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 16cm, 18cm

Tô 18cm Camellia Cát Tường - Camelia 220.000 VNĐ
Tô 18cm Camellia Cát Tường

Tô 18cm Camellia Cát Tường

Bộ: Camellia

Hoa văn: Cát Tường

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 16cm, 20cm

Tô 16cm Camellia Cát Tường - Camelia 165.000 VNĐ
Tô 16cm Camellia Cát Tường

Tô 16cm Camellia Cát Tường

Bộ: Camellia

Hoa văn: Cát Tường

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 18cm, 20cm

Tô 23cm Camellia Lá Xanh - Camelia 253.000 VNĐ
Tô 23cm Camellia Lá Xanh

Tô 23cm Camellia Lá Xanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Lá Xanh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 16cm, 18cm, 20cm

Tô 20cm Camellia Lá Xanh - Camelia 170.500 VNĐ
Tô 20cm Camellia Lá Xanh

Tô 20cm Camellia Lá Xanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Lá Xanh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 16cm, 18cm, 23cm

Tô 18cm Camellia Lá Xanh - Camelia 143.000 VNĐ
Tô 18cm Camellia Lá Xanh

Tô 18cm Camellia Lá Xanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Lá Xanh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 16cm, 20cm, 23cm

Tô 16cm Camellia Lá Xanh - Camelia 103.400 VNĐ
Tô 16cm Camellia Lá Xanh

Tô 16cm Camellia Lá Xanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Lá Xanh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 18cm, 20cm, 23cm

Tô 20cm Camellia Kết Duyên - Camelia 275.000 VNĐ
Tô 20cm Camellia Kết Duyên

Tô 20cm Camellia Kết Duyên

Bộ: Camellia

Hoa văn: Kết duyên

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 16cm, 18cm

Tô 18cm Camellia Kết Duyên - Camelia 220.000 VNĐ
Tô 18cm Camellia Kết Duyên

Tô 18cm Camellia Kết Duyên

Bộ: Camellia

Hoa văn: Kết duyên

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 16cm, 20cm

Tô 16cm Camellia Kết Duyên - Camelia 165.000 VNĐ
Tô 16cm Camellia Kết Duyên

Tô 16cm Camellia Kết Duyên

Bộ: Camellia

Hoa văn: Kết duyên

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 18cm, 20cm

Tô 20cm Camellia Tứ Linh - Camelia 302.500 VNĐ
Tô 20cm Camellia Tứ Linh

Tô 20cm Camellia Tứ Linh 

Bộ: Camellia

Hoa văn: Tứ Linh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 16cm, 18cm

Tô 18cm Camellia Tứ Linh - Camelia 242.000 VNĐ
Tô 18cm Camellia Tứ Linh

Tô 18cm Camellia Tứ Linh 

Bộ: Camellia

Hoa văn: Tứ Linh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 16cm, 20cm

Tô 16cm Camelia Tứ Linh - Camelia 181.500 VNĐ
Tô 16cm Camelia Tứ Linh

Tô 16cm Camelia Tứ Linh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Tứ Linh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 18cm, 20cm

Tô 26cm Camellia Chỉ Xanh Dương - Camelia 242.000 VNĐ
Tô 26cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Tô 26cm Camellia Chỉ Xanh Dương 

Bộ: Camellia

Hoa văn: Chỉ Xanh Dương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 16cm, 18cm, 20cm, 23cm

Tô 23cm Camellia Chỉ Xanh Dương - Camelia 192.500 VNĐ
Tô 23cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Tô 23cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Bộ: Camellia

Hoa văn: Chỉ Xanh Dương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 16cm, 18cm, 20cm, 26cm

Tô 20cm Camellia Chỉ Xanh Dương - Camelia 132.000 VNĐ
Tô 20cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Tô 20cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Bộ: Camellia

Hoa văn: Chỉ Xanh Dương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 16cm, 18cm, 23cm, 26cm

Tô 18cm Camellia Chỉ Xanh Dương - Camelia 104.500 VNĐ
Tô 18cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Tô 18cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Bộ: Camellia

Hoa văn: Chỉ Xanh Dương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 16cm, 20cm, 23cm, 26cm

Tô 16cm Camellia Chỉ Xanh Dương - Camelia 75.900 VNĐ
Tô 16cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Tô 16cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Bộ: Camellia

Hoa văn: Chỉ Xanh Dương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 18cm, 20cm, 23cm, 26cm

Tô 14cm Camellia Tứ Linh - Camelia 165.000 VNĐ
Tô 14cm Camellia Tứ Linh

Tô 16cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Bộ: Camellia

Hoa văn: Tứ Linh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 16cm, 18cm, 20cm

Tô 14cm Camellia Lá Xanh - Camelia 93.500 VNĐ
Tô 14cm Camellia Lá Xanh

Tô 14cm Camellia Lá Xanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Lá Xanh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 16cm, 18cm, 20cm, 23cm

Tô 14cm Camellia Quả Chanh - Camelia 79.200 VNĐ
Tô 14cm Camellia Quả Chanh

Tô 14cm Camellia Quả Chanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả chanh

Nhà sản xuất:  gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 16cm, 18cm, 20cm, 23cm, 26cm

Tô 14cm Camellia Kết Duyên - Camelia 148.500 VNĐ
Tô 14cm Camellia Kết Duyên

Tô 14cm Camellia Kết Duyên

Bộ: Camellia

Hoa văn: Kết duyên

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 16cm, 18cm, 20cm

Tô 14cm Camellia Hương Biển Kem - Camelia 148.500 VNĐ
Tô 14cm Camellia Hương Biển Kem

Tô 14cm Camellia Hương Biển Kem (Mã số: 071419089 ) 

Bộ: Camellia

Hoa văn: Hương Biển Kem

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 

16 cm (Mã số: 071619089 )

18 cm (Mã số: 071819089 )

20 cm (Mã số: 072019089 )

Tô 14cm Camellia Chỉ Xanh Dương - Camelia 68.200 VNĐ
Tô 14cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Tô 14cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Bộ: Camellia

Hoa văn: Chỉ Xanh Dương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 16cm, 18cm, 20cm, 23cm, 26cm

Tô 14cm Camellia Quả Ngọt - Camelia 79.200 VNĐ
Tô 14cm Camellia Quả Ngọt

Tô 14cm Camellia Quả Ngọt

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Ngọt

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 16cm, 18cm, 20cm, 23cm, 26cm

Tô 14cm Camellia Cát Tường - Camelia 148.500 VNĐ
Tô 14cm Camellia Cát Tường

Tô 14cm Camellia Cát Tường

Bộ: Camellia

Hoa văn: Cát Tường

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 16cm, 18cm, 20cm

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC