66483 Chén

Chén
Chén Chấm 9cm Daisy Bóng Bay - Daisy 18.700 VNĐ
Chén Chấm 9cm Daisy Bóng Bay

Chén Chấm 9cm Daisy Bóng Bay

Bộ: Daisy

Hoa văn: Bóng bay

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Chấm 9cm Daisy Hồng Đào - Daisy 16.500 VNĐ
Chén Chấm 9cm Daisy Hồng Đào

Chén Chấm 9cm Daisy Hồng Đào

Bộ: Daisy

Hoa văn: Hồng đào

Nhà sản xuất: gốm sứ MINH LONG

Chén Cơm 11,5cm Daisy Bóng Bay - Daisy 33.000 VNĐ
Chén Cơm 11,5cm Daisy Bóng Bay

Chén Cơm 11,5cm Daisy Bóng Bay 

Bộ: Daisy

Họa tiết: Bóng Bay

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Cơm 11,5cm Daisy Hồng Đào - Daisy 29.700 VNĐ
Chén Cơm 11,5cm Daisy Hồng Đào

Chén Cơm 11,5cm Daisy Hồng Đào

Bộ: Daisy

Hoa văn: Hồng Đào

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

 

Chén Chấm 9cm Daisy Cỏ Tím - Daisy 16.500 VNĐ
Chén Chấm 9cm Daisy Cỏ Tím

Chén Chấm 9cm Daisy Cỏ Tím

Bộ: Daisy

Hoa văn: Cỏ Tím

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Cơm 11,5cm Daisy Cỏ Tím - Daisy 29.700 VNĐ
Chén Cơm 11,5cm Daisy Cỏ Tím

Chén Cơm 11,5cm Daisy Cỏ Tím

Bộ: Daisy

Hoa văn: Cỏ Tím

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

 

Chén Chấm 9cm Daisy Hồng Mai - Daisy 16.500 VNĐ
Chén Chấm 9cm Daisy Hồng Mai

Chén Chấm 9cm Daisy Hồng Mai

Bộ: Daisy

Hoa văn: Hồng Mai

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Cơm 11,5cm Daisy Hồng Mai - Daisy 29.700 VNĐ
Chén Cơm 11,5cm Daisy Hồng Mai

Chén Cơm 11,5cm Daisy Hồng Mai

Bộ: Daisy

Hoa văn: Hồng Mai

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC