66485 Dĩa

Dĩa
Dĩa Elip 37cm Daisy Cỏ Tím - Daisy 341.000 VNĐ
Dĩa Elip 37cm Daisy Cỏ Tím

Dĩa Elip 37cm Daisy Cỏ Tím

Bộ : Daisy

Hoa văn : Trắng

Nhà sản xuất : gốm sứ MINH LONG 

Dĩa Elip 37cm Daisy Hồng Mai - Daisy 341.000 VNĐ
Dĩa Elip 37cm Daisy Hồng Mai

Dĩa Elip 37cm Daisy Hồng Mai

Bộ : Daisy

Hoa văn : Hồng Mai 

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Sâu Lòng 25cm Daisy Bóng Bay - Daisy 132.000 VNĐ
Dĩa Sâu Lòng 25cm Daisy Bóng Bay

Dĩa Sâu Lòng 25cm Daisy Bóng Bay

Bộ: Daisy

Hoa văn: Bóng Bay

Kích Thước Khác: 23cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Sâu Lòng 27cm Daisy Cỏ Tím - Daisy 137.500 VNĐ
Dĩa Sâu Lòng 27cm Daisy Cỏ Tím

Dĩa sâu lòng 27cm Daisy Cỏ Tím

Bộ: Daisy

Hoa văn: Cỏ Tím 

Kích Thước Khác: 21cm, 23cm, 25cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Sâu Lòng 27cm Daisy Hồng Mai - Daisy 137.500 VNĐ
Dĩa Sâu Lòng 27cm Daisy Hồng Mai

Dĩa Sâu Lòng 27cm Daisy Hồng Mai

Bộ: Daisy

Hoa văn: Hồng mai

Kích Thước Khác: 21cm, 23cm, 25cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Sâu Lòng 25cm Daisy Hồng Mai - Daisy 110.000 VNĐ
Dĩa Sâu Lòng 25cm Daisy Hồng Mai

Dĩa Sâu Lòng 25cm Daisy Hồng Mai

Bộ : Daisy

Hoa văn : Hồng mai

Kích Thước Khác : 21cm, 23cm, 27cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Sâu Lòng 25cm Daisy Cỏ Tím - Daisy 110.000 VNĐ
Dĩa Sâu Lòng 25cm Daisy Cỏ Tím

Dĩa Sâu Lòng 25cm Daisy Cỏ Tím

Bộ: Daisy

Hoa văn: Cỏ tím

Kích Thước Khác: 21cm, 23cm, 27cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Sâu Lòng 23cm Daisy Bóng Bay - Daisy 105.600 VNĐ
Dĩa Sâu Lòng 23cm Daisy Bóng Bay

Dĩa Sâu Lòng 23cm Daisy Bóng Bay

Bộ: Daisy

Hoa văn: bóng bay

Kích Thước Khác : 25cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Sâu Lòng 23cm Daisy Hồng Mai - Daisy 93.500 VNĐ
Dĩa Sâu Lòng 23cm Daisy Hồng Mai

Dĩa Sâu Lòng 23cm Daisy Hồng Mai

Bộ: Daisy 

Hoa văn: Hồng mai

Kích Thước Khác: 21cm, 25cm, 27cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Sâu Lòng 23cm Daisy Cỏ Tím - Daisy 93.500 VNĐ
Dĩa Sâu Lòng 23cm Daisy Cỏ Tím

Dĩa Sâu Lòng 23cm Daisy Cỏ Tím

Bộ: Daisy

Hoa văn: Cỏ tím

Kích Thước Khác: 21cm, 25cm, 27cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Tròn Ảo 31cm Daisy Hồng Mai - Daisy 148.500 VNĐ
Dĩa Tròn Ảo 31cm Daisy Hồng Mai

Dĩa Tròn Ảo 31cm Daisy Hồng Mai

Bộ: Daisy

Hoa văn: hồng mai

Kích Thước Khác: 18cm, 22cm, 26cm, 28cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Tròn Ảo 31cm Daisy Cỏ Tím - Daisy 148.500 VNĐ
Dĩa Tròn Ảo 31cm Daisy Cỏ Tím

Dĩa Tròn Ảo 31cm Daisy Cỏ Tím

Bộ : Daisy 

Hoa văn : cỏ tím 

Kích Thước Khác : 18cm, 22cm, 28cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Tròn Ảo 28cm Daisy Bóng Bay - Daisy 139.700 VNĐ
Dĩa Tròn Ảo 28cm Daisy Bóng Bay

Dĩa Tròn Ảo 28cm Daisy Bóng Bay

Bộ: Daisy 

Hoa văn: Bóng Bay

Kích Thước Khác:  18cm, 22cm, 26cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa tròn 28cm Daisy hồng mai - Daisy 121.000 VNĐ
Dĩa tròn 28cm Daisy hồng mai

Dĩa tròn 28cm Daisy hồng mai 

Bộ: Daisy 

Hoa văn: Hồng Mai 

Kích thước khác: 18cm, 22cm, 26cm, 31cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Tròn Ảo 28cm Daisy Cỏ Tím - Daisy 121.000 VNĐ
Dĩa Tròn Ảo 28cm Daisy Cỏ Tím

Dĩa Tròn Ảo 28cm Daisy Cỏ Tím

Bộ: Daisy

Hoa văn: cỏ tím 

Kích thước khác: 16cm, 18cm, 22cm, 26cm, 31cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Tròn Ảo 26cm Daisy Bóng Bay - Daisy 114.400 VNĐ
Dĩa Tròn Ảo 26cm Daisy Bóng Bay

Dĩa Tròn Ảo 26cm Daisy Bóng Bay

Bộ: Daisy

Hoa văn: bóng bay 

Kích thước khác: 18cm, 22cm, 28cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Tròn Ảo 26cm Daisy Cỏ Tím - Daisy 99.000 VNĐ
Dĩa Tròn Ảo 26cm Daisy Cỏ Tím

Dĩa Tròn Ảo 26cm Daisy Cỏ Tím

Bộ: Daisy

Hoa văn: Cỏ Tím 

Kích Thước Khác: 18cm, 22cm, 28cm, 31cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Tròn Ảo 26cm Daisy Hồng Đào - Daisy 99.000 VNĐ
Dĩa Tròn Ảo 26cm Daisy Hồng Đào

Dĩa Tròn Ảo 26cm Daisy Hồng Đào

Bộ: Daisy

Hoa văn: Hồng Đào

Kích Thước Khác: 18cm, 22cm, 28cm, 31cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Tròn Ảo 22cm Daisy Bóng Bay - Daisy 90.200 VNĐ
Dĩa Tròn Ảo 22cm Daisy Bóng Bay

Dĩa Tròn Ảo 22cm Daisy Bóng Bay

Bộ: Daisy 

Hoa văn: Bóng Bay

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 26cm, 28cm

Dĩa Tròn Ảo 22cm Daisy Hồng Mai - Daisy 80.300 VNĐ
Dĩa Tròn Ảo 22cm Daisy Hồng Mai

Dĩa Tròn Ảo 22cm Daisy Hồng Mai

Bộ: Daisy

Hoa văn: Hồng Mai 

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 26cm, 28cm, 31cm

Dĩa Tròn Ảo 22cm Daisy Hồng Đào - Daisy 80.300 VNĐ
Dĩa Tròn Ảo 22cm Daisy Hồng Đào

Dĩa Tròn ảo 22cm Daisy Hồng Đào

Bộ: Daisy 

Hoa văn: Hồng Đào 

Nhà sàn xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 26cm, 28cm, 31cm

 

Dĩa Tròn Ảo 18cm Daisy Hồng Mai - Daisy 44.000 VNĐ
Dĩa Tròn Ảo 18cm Daisy Hồng Mai

Dĩa Tròn Ảo 18cm Daisy Hồng Mai

Bộ: Daisy

Hoa văn: Hồng Mai 

Nhà sàn xuất: gốm sứ Minh Long

Kích Thước Khác: 22cm, 26cm, 28cm, 31cm

 

Dĩa Tròn Ảo 18cm Daisy Cỏ Tím - Daisy 44.000 VNĐ
Dĩa Tròn Ảo 18cm Daisy Cỏ Tím

Dĩa Tròn Ảo 18cm Daisy Cỏ Tím

Bộ: Daisy

Hoa văn: Cỏ tím

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích Thước Khác: 22cm, 26cm, 28cm, 31cm

Dĩa Lót Chén 15,5cm Daisy Bóng Bay - Daisy 28.600 VNĐ
Dĩa Lót Chén 15,5cm Daisy Bóng Bay

Dĩa Lót Chén 15,5cm Daisy Bóng Bay

Bộ: Daisy

Hoa văn: Bóng bay

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Lót Tách 12,5cm Daisy Cỏ Tím - Daisy 18.700 VNĐ
Dĩa Lót Tách 12,5cm Daisy Cỏ Tím

Dĩa Lót Tách 12,5cm Daisy Cỏ Tím

Bộ: Daisy

Hoa văn: Cỏ Tím

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Sâu Lòng 21cm Daisy Cỏ Tím - Daisy 81.400 VNĐ
Dĩa Sâu Lòng 21cm Daisy Cỏ Tím

Dĩa Sâu Lòng 21cm Daisy Cỏ Tím

Bộ: Daisy

Hoa văn: Cỏ Tím

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 23cm, 25cm, 27cm 
 

Dĩa Tròn Ảo 22cm Daisy Cỏ Tím - Daisy 80.300 VNĐ
Dĩa Tròn Ảo 22cm Daisy Cỏ Tím

Dĩa Tròn Ảo 22cm Daisy Cỏ Tím

Bộ: Daisy

Hoa văn: Cỏ Tím

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 26cm, 28cm, 31cm

 

Dĩa Lót Chén 15,5cm Daisy Cỏ Tím - Daisy 25.300 VNĐ
Dĩa Lót Chén 15,5cm Daisy Cỏ Tím

Dĩa Lót Chén 15,5cm Daisy Cỏ Tím

Bộ: Daisy

Hoa văn: Cỏ Tím

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Sâu Lòng 21cm Daisy Hồng Mai - Daisy 81.400 VNĐ
Dĩa Sâu Lòng 21cm Daisy Hồng Mai

Dĩa sâu lòng 21cm Daisy Hồng Mai

Bộ: Daisy

Hoa văn: Hồng Mai

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 23cm, 25cm, 27cm

 

Dĩa Elip 28cm Daisy Hồng Mai - Daisy 158.397 VNĐ
Dĩa Elip 28cm Daisy Hồng Mai

Dĩa Elip 28cm Daisy Hồng Mai

Bộ: Daisy

Hoa văn: Hồng Mai

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 32cm, 37cm

 

Dĩa Lót Chén 15,5cm Daisy Hồng Mai - Daisy 25.300 VNĐ
Dĩa Lót Chén 15,5cm Daisy Hồng Mai

Dĩa Lót Chén 15,5cm Daisy Hồng Mai

Bộ: Daisy

Hoa văn: Hồng Mai

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Tròn Ảo 18cm Daisy Thanh Mai - Daisy 37.400 VNĐ
Dĩa Tròn Ảo 18cm Daisy Thanh Mai

Dĩa Tròn Ảo 18cm Daisy Thanh Mai (Mã số: 041821060)

Bộ: Daisy

Hoa văn: Thanh Mai

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Sâu Lòng 21cm Daisy Thanh Mai - Daisy 67.100 VNĐ
Dĩa Sâu Lòng 21cm Daisy Thanh Mai

Dĩa Sâu Lòng 21cm Daisy Thanh Mai (Mã số: 042198060)

Bộ: Daisy

Hoa văn: Thanh Mai

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 

23 cm (Mã số: 042398060)

25 cm (Mã số: 042598060)

27 cm (Mã số: 042798060)

Dĩa Tròn Ảo 26cm Daisy Hồng Mai - Daisy 99.000 VNĐ
Dĩa Tròn Ảo 26cm Daisy Hồng Mai

Dĩa Tròn Ảo 26cm Daisy Hồng Mai

Bộ: Daisy

Hoa văn: Hồng mai

Kích thước khác: 18cm, 22cm, 28cm, 31cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC