664105

Tô Trung 23cm Daisy Bóng Bay - Daisy 203.500 VNĐ
Tô Trung 23cm Daisy Bóng Bay

Tô Trung 23cm Daisy Bóng Bay

Bộ: Daisy

Hoa văn : Bóng Bay

Kích Thước Khác: 15cm, 18cm, 20cm

Nhà sàn xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Trung 20cm Daisy Bóng Bay - Daisy 137.500 VNĐ
Tô Trung 20cm Daisy Bóng Bay

Tô Trung 20cm Daisy Bóng Bay

Bộ: Daisy

Hoa văn: Bóng Bay

Kích Thước Khác:15cm, 18cm, 23cm

Nhà sàn xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Trung 18cm Daisy Bóng Bay - Daisy 113.300 VNĐ
Tô Trung 18cm Daisy Bóng Bay

Tô Trung 18cm Daisy Bóng Bay

Bộ: Daisy

Hoa văn: Bóng Bay

Kích Thước Khác: 15cm, 20cm, 23cm

Nhà sàn xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Trung 15cm Daisy Bóng Bay - Daisy 82.500 VNĐ
Tô Trung 15cm Daisy Bóng Bay

Tô Trung 15cm Daisy Bóng Bay

Bộ: Daisy

Hoa văn: Bóng Bay

Kích Thước Khác: 18cm, 20cm, 23cm

Nhà sàn xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Trung 23cm Daisy Hồng Mai - Daisy 176.000 VNĐ
Tô Trung 23cm Daisy Hồng Mai

Tô Trung 23cm Daisy Hồng Mai

Bộ: Daisy

Hoa văn: Hồng Mai

Kích Thước Khác: 15cm, 18cm, 20cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Tô Trung 20cm Daisy Hồng Mai - Daisy 118.800 VNĐ
Tô Trung 20cm Daisy Hồng Mai

Tô Trung 20cm Daisy Hồng Mai

Bộ: Daisy

Hoa văn: Hồng Mai

Kích Thước Khác: 15cm, 18cm, 23cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Trung 18cm Daisy Hồng Mai - Daisy 97.900 VNĐ
Tô Trung 18cm Daisy Hồng Mai

Tô Trung 18cm Daisy Hồng Mai

Bộ: Daisy

Hoa văn: Hồng Mai

kích thước khác: 15cm, 20cm, 23cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Trung 23cm Daisy Cỏ Tím - Daisy 176.000 VNĐ
Tô Trung 23cm Daisy Cỏ Tím

Tô Trung 23cm Daisy Cỏ Tím

Bộ: Daisy

Hoa văn: Cỏ Tím

Kích Thước Khác: 15cm, 18cm,  20cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Trung 20cm Daisy Cỏ Tím - Daisy 118.800 VNĐ
Tô Trung 20cm Daisy Cỏ Tím

Tô Trung 20cm Daisy Cỏ Tím

Bộ: Daisy

Hoa văn: Cỏ Tím

Kích Thước Khác: 15cm, 18cm, 23cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Trung 18cm Daisy Cỏ Tím - Daisy 97.900 VNĐ
Tô Trung 18cm Daisy Cỏ Tím

Tô Trung 18cm Daisy Cỏ Tím

Bộ: Daisy

Hoa văn: Cỏ Tím

Kích Thước Khác: 15cm, 20cm, 23cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

 

Tô Trung 15cm Daisy Cỏ Tím - Daisy 70.400 VNĐ
Tô Trung 15cm Daisy Cỏ Tím

Tô Trung 15cm Daisy Cỏ Tím

Bộ: Daisy

Hoa văn: Cỏ Tím

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 23cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Trung 15cm Daisy Hồng Mai - Daisy 70.400 VNĐ
Tô Trung 15cm Daisy Hồng Mai

Tô Trung 15cm Daisy Hồng Mai

Bộ: Daisy

Hoa văn: Hồng Mai

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 23cm

Nhà sàn xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Trung 15cm Daisy Thanh Mai - Daisy 60.500 VNĐ
Tô Trung 15cm Daisy Thanh Mai

Tô Trung 15cm Daisy Thanh Mai (Mã số: 071528060)

Bộ: Daisy

Hoa văn: Thanh Mai

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 

18 cm(Mã số: 071828060)

20 cm(Mã số: 072028060)

23 cm(Mã số: 072328060)

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC