55383 Chén

Chén
Chén Chấm 9cm Hoàng Cung Lạc Hồng - Hoàng Cung 60.500 VNĐ
Chén Chấm 9cm Hoàng Cung Lạc Hồng

Chén Chấm 9cm Hoàng Cung Lạc Hồng (Mã số: 040976208)

Bộ: Hoàng Cung

Hoa văn: Lạc Hồng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Cơm 11,5cm Hoàng Cung Lạc Hồng - Hoàng Cung 107.800 VNĐ
Chén Cơm 11,5cm Hoàng Cung Lạc Hồng

Chén Cơm 11,5cm Hoàng Cung Lạc Hồng (Mã số: 031122208)

Bộ: Hoàng Cung

Hoa văn: Lạc Hồng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Chấm 9cm Hoàng Cung Hồn Việt - Hoàng Cung 82.500 VNĐ
Chén Chấm 9cm Hoàng Cung Hồn Việt

Chén Chấm 9cm Hoàng Cung Hồn Việt (Mã số: 040976038)

Bộ: Hoàng Cung

Hoa văn: Hồn Việt

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Cơm 11,5cm Hoàng Cung Hồn Việt - Hoàng Cung 154.000 VNĐ
Chén Cơm 11,5cm Hoàng Cung Hồn Việt

Chén Cơm 11,5cm Hoàng Cung Hồn Việt (Mã số: 031122038)

Bộ: Hoàng Cung

Hoa văn: Hồn Việt

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Chấm 9cm Hoàng Cung Thiên Hương - Hoàng Cung 291.500 VNĐ
Chén Chấm 9cm Hoàng Cung Thiên Hương

Chén Chấm 9cm Hoàng Cung Thiên Hương (Mã số: 040976108)

Bộ: Hoàng Cung

Hoa văn: Thiên Hương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Cơm 11,5cm Hoàng Cung Thiên Hương - Hoàng Cung 473.000 VNĐ
Chén Cơm 11,5cm Hoàng Cung Thiên Hương

Chén Cơm 11,5cm Hoàng Cung Thiên Hương (Mã số: 031122108)

Bộ: Hoàng Cung

Hoa văn: Thiên Hương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC