55385 Dĩa

Dĩa
Dĩa Tròn 28cm Hoàng Cung Lạc Hồng - Hoàng Cung 395.000 VNĐ
Dĩa Tròn 28cm Hoàng Cung Lạc Hồng

Dĩa Tròn 28cm Hoàng Cung Lạc Hồng (Mã số: 042871208)

Bộ: Hoàng Cung

Hoa văn: Lạc Hồng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Tròn 20cm Hoàng Cung Lạc Hồng - Hoàng Cung 159.500 VNĐ
Dĩa Tròn 20cm Hoàng Cung Lạc Hồng

Dĩa Tròn 20cm Hoàng Cung Lạc Hồng (Mã số: 042071208)

Bộ: Hoàng Cung

Hoa văn: Lạc Hồng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Lót 15cm Hoàng Cung Lạc Hồng - Hoàng Cung 104.500 VNĐ
Dĩa Lót 15cm Hoàng Cung Lạc Hồng

Dĩa Lót 15cm Hoàng Cung Lạc Hồng (Mã số: 041570208)

Bộ: Hoàng Cung

Hoa văn: Lạc Hồng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Súp 23cm Hoàng Cung Lạc Hồng - Hoàng Cung 291.500 VNĐ
Dĩa Súp 23cm Hoàng Cung Lạc Hồng

Dĩa Súp 23cm Hoàng Cung Lạc Hồng (Mã số: 042372208)

Bộ: Hoàng Cung

Hoa văn: Lạc Hồng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Oval 37cm Hoàng Cung Lạc Hồng - Hoàng Cung 562.100 VNĐ
Dĩa Oval 37cm Hoàng Cung Lạc Hồng

Dĩa Oval 37cm Hoàng Cung Lạc Hồng (Mã số: 053712208)

Bộ: Hoàng Cung

Hoa văn: Lạc Hồng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Lót 13cm Hoàng Cung Hồn Quê - Hoàng Cung 70.400 VNĐ
Dĩa Lót 13cm Hoàng Cung Hồn Quê

Dĩa Lót 13cm Hoàng Cung Hồn Quê (Mã số: 041370300)

Bộ: Hoàng Cung

Hoa văn: Hồn Quê

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Oval 37cm Hoàng Cung Hồn Việt - Hoàng Cung 878.900 VNĐ
Dĩa Oval 37cm Hoàng Cung Hồn Việt

Dĩa Oval 37cm Hoàng Cung Hồn Việt (Mã số: 053712038)

Bộ: Hoàng Cung

Hoa văn: Hồn Việt

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Súp 23cm Hồn Việt - Hoàng Cung 407.000 VNĐ
Dĩa Súp 23cm Hồn Việt

Dĩa Súp 23cm Hồn Việt (Mã số: 042372038)

Bộ: Hoàng Cung

Hoa văn: Hồn Việt

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Tròn 20cm Hoàng Cung Hồn Việt - Hoàng Cung 221.100 VNĐ
Dĩa Tròn 20cm Hoàng Cung Hồn Việt

Dĩa Tròn 20cm Hoàng Cung Hồn Việt (Mã số: 042071038)

Bộ: Hoàng Cung

Hoa văn: Hồn Việt

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 28 cm (Mã số: 042871038)

Dĩa Lót Tách 15cm Hoàng Cung Hồn Việt - Hoàng Cung 133.100 VNĐ
Dĩa Lót Tách 15cm Hoàng Cung Hồn Việt

Dĩa Lót Tách 15cm Hoàng Cung Hồn Việt (Mã số: 041570038 )

Bộ: Hoàng Cung

Hoa văn: Hồn Việt

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Lót 15cm Hoàng Cung Sen Vàng - Hoàng Cung 97.900 VNĐ
Dĩa Lót 15cm Hoàng Cung Sen Vàng

Dĩa Lót 15cm Hoàng Cung Sen Vàng (Mã số: 041570345)

Bộ: Hoàng Cung

Hoa văn: Sen Vàng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 

13cm (Mã số: 041370345)

Dĩa Oval 37cm Hoàng Cung Thiên Hương - Hoàng Cung 2.807.200 VNĐ
Dĩa Oval 37cm Hoàng Cung Thiên Hương

Dĩa Oval 37cm Hoàng Cung Thiên Hương (Mã số: 042372108)

Bộ: Hoàng Cung

Hoa văn: Thiên Hương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Súp 23cm Hoàng Cung Thiên Hương - Hoàng Cung 1.298.000 VNĐ
Dĩa Súp 23cm Hoàng Cung Thiên Hương

Dĩa Súp 23cm Hoàng Cung Thiên Hương (Mã số: 042871108)

Bộ: Hoàng Cung

Hoa văn: Thiên Hương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Tròn 20cm Hoàng Cung Thiên Hương - Hoàng Cung 705.100 VNĐ
Dĩa Tròn 20cm Hoàng Cung Thiên Hương

Dĩa Tròn 20cm Hoàng Cung Thiên Hương (Mã số: 042071108)

Bộ: Hoàng Cung

Hoa văn: Thiên Hương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 

28cm (Mã số: 042871108):1689600

Dĩa Lót 15cm Hoàng Cung Thiên Hương - Hoàng Cung 453.200 VNĐ
Dĩa Lót 15cm Hoàng Cung Thiên Hương

Dĩa Lót 15cm Hoàng Cung Thiên Hương (Mã số: 041570108)

Bộ: Hoàng Cung

Hoa văn: Thiên Hương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC