105

Tô Trung 23cm Daisy Bóng Bay - Daisy 203.500 VNĐ
Tô Trung 23cm Daisy Bóng Bay

Tô Trung 23cm Daisy Bóng Bay

Bộ: Daisy

Hoa văn : Bóng Bay

Kích Thước Khác: 15cm, 18cm, 20cm

Nhà sàn xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Trung 20cm Daisy Bóng Bay - Daisy 137.500 VNĐ
Tô Trung 20cm Daisy Bóng Bay

Tô Trung 20cm Daisy Bóng Bay

Bộ: Daisy

Hoa văn: Bóng Bay

Kích Thước Khác:15cm, 18cm, 23cm

Nhà sàn xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Trung 18cm Daisy Bóng Bay - Daisy 113.300 VNĐ
Tô Trung 18cm Daisy Bóng Bay

Tô Trung 18cm Daisy Bóng Bay

Bộ: Daisy

Hoa văn: Bóng Bay

Kích Thước Khác: 15cm, 20cm, 23cm

Nhà sàn xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Trung 15cm Daisy Bóng Bay - Daisy 82.500 VNĐ
Tô Trung 15cm Daisy Bóng Bay

Tô Trung 15cm Daisy Bóng Bay

Bộ: Daisy

Hoa văn: Bóng Bay

Kích Thước Khác: 18cm, 20cm, 23cm

Nhà sàn xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Trung 23cm Daisy Hồng Mai - Daisy 176.000 VNĐ
Tô Trung 23cm Daisy Hồng Mai

Tô Trung 23cm Daisy Hồng Mai

Bộ: Daisy

Hoa văn: Hồng Mai

Kích Thước Khác: 15cm, 18cm, 20cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Tô Trung 20cm Daisy Hồng Mai - Daisy 118.800 VNĐ
Tô Trung 20cm Daisy Hồng Mai

Tô Trung 20cm Daisy Hồng Mai

Bộ: Daisy

Hoa văn: Hồng Mai

Kích Thước Khác: 15cm, 18cm, 23cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Trung 18cm Daisy Hồng Mai - Daisy 97.900 VNĐ
Tô Trung 18cm Daisy Hồng Mai

Tô Trung 18cm Daisy Hồng Mai

Bộ: Daisy

Hoa văn: Hồng Mai

kích thước khác: 15cm, 20cm, 23cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Trung 23cm Daisy Cỏ Tím - Daisy 176.000 VNĐ
Tô Trung 23cm Daisy Cỏ Tím

Tô Trung 23cm Daisy Cỏ Tím

Bộ: Daisy

Hoa văn: Cỏ Tím

Kích Thước Khác: 15cm, 18cm,  20cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Trung 20cm Daisy Cỏ Tím - Daisy 118.800 VNĐ
Tô Trung 20cm Daisy Cỏ Tím

Tô Trung 20cm Daisy Cỏ Tím

Bộ: Daisy

Hoa văn: Cỏ Tím

Kích Thước Khác: 15cm, 18cm, 23cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Trung 18cm Daisy Cỏ Tím - Daisy 97.900 VNĐ
Tô Trung 18cm Daisy Cỏ Tím

Tô Trung 18cm Daisy Cỏ Tím

Bộ: Daisy

Hoa văn: Cỏ Tím

Kích Thước Khác: 15cm, 20cm, 23cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

 

Tô 26cm Camellia Quả Chanh - Camelia 330.000 VNĐ
Tô 26cm Camellia Quả Chanh

Tô 26cm Camellia Quả Chanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả chanh

Nhà sản xuất:  gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 16cm, 18cm, 20cm, 23cm

Tô 23cm Camellia Quả Chanh - Camelia 203.500 VNĐ
Tô 23cm Camellia Quả Chanh

Tô 23cm Camellia Quả Chanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả chanh

Nhà sản xuất:  gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 16cm, 18cm, 20cm, 26cm

Tô 20cm Camellia Quả Chanh - Camelia 148.500 VNĐ
Tô 20cm Camellia Quả Chanh

Tô 20cm Camellia Quả Chanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả chanh

Nhà sản xuất:  gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 16cm, 18cm, 23cm, 26cm

Tô 18cm Camellia Quả Chanh - Camelia 121.000 VNĐ
Tô 18cm Camellia Quả Chanh

Tô 18cm Camellia Quả Chanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả chanh

Nhà sản xuất:  gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 16cm, 20cm, 23cm, 26cm

Tô 16cm Camellia Quả Chanh - Camelia 88.000 VNĐ
Tô 16cm Camellia Quả Chanh

Tô 16cm Camellia Quả Chanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả chanh

Nhà sản xuất:  gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 18cm, 20cm, 23cm, 26cm

Tô 26cm Camellia Quả Ngọt - Camelia 330.000 VNĐ
Tô 26cm Camellia Quả Ngọt

Tô 26cm Camellia Quả Ngọt

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Ngọt

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 16cm, 18cm, 20cm, 23cm

Tô 23cm Camellia Quả Ngọt - Camelia 203.500 VNĐ
Tô 23cm Camellia Quả Ngọt

Tô 23cm Camellia Quả Ngọt

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Ngọt

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 16cm, 18cm, 20cm, 26cm

Tô 20cm Camellia Quả Ngọt - Camelia 148.000 VNĐ
Tô 20cm Camellia Quả Ngọt

Tô 20cm Camellia Quả Ngọt

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Ngọt

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 16cm, 18cm, 23cm, 26cm

Tô 18cm Camellia Quả Ngọt - Camelia 121.000 VNĐ
Tô 18cm Camellia Quả Ngọt

Tô 18cm Camellia Quả Ngọt

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Ngọt

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 16cm, 20cm, 23cm, 26cm

Tô 16cm Camellia Quả Ngọt - Camelia 88.000 VNĐ
Tô 16cm Camellia Quả Ngọt

Tô 16cm Camellia Quả Ngọt

Bộ: Camellia

Hoa văn: Quả Ngọt

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 18cm, 20cm, 23cm, 26cm

Tô 20cm Camellia Hương Biển Kem - Camelia 275.000 VNĐ
Tô 20cm Camellia Hương Biển Kem

Tô 20cm Camellia Hương Biển Kem

Bộ: Camellia

Hoa Văn: Hương Biển Kem

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 16cm, 18cm

Tô 18cm Camellia Hương Biển Kem - Camelia 220.000 VNĐ
Tô 18cm Camellia Hương Biển Kem

Tô 18cm Camellia Hương Biển Kem

Bộ: Camellia

Hoa Văn: Hương Biển Kem

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 16cm, 20cm

Tô 16cm Camellia Hương Biển Kem - Camelia 165.000 VNĐ
Tô 16cm Camellia Hương Biển Kem

Tô 16cm Camellia Hương Biển Kem

Bộ: Camellia

Hoa Văn: Hương Biển Kem

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 20cm

Tô 20cm Camellia Cát Tường - Camelia 275.000 VNĐ
Tô 20cm Camellia Cát Tường

Tô 20cm Camellia Cát Tường

Bộ: Camellia

Hoa văn: Cát Tường

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 16cm, 18cm

Tô 18cm Camellia Cát Tường - Camelia 220.000 VNĐ
Tô 18cm Camellia Cát Tường

Tô 18cm Camellia Cát Tường

Bộ: Camellia

Hoa văn: Cát Tường

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 16cm, 20cm

Tô 16cm Camellia Cát Tường - Camelia 165.000 VNĐ
Tô 16cm Camellia Cát Tường

Tô 16cm Camellia Cát Tường

Bộ: Camellia

Hoa văn: Cát Tường

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 18cm, 20cm

Tô 23cm Camellia Lá Xanh - Camelia 253.000 VNĐ
Tô 23cm Camellia Lá Xanh

Tô 23cm Camellia Lá Xanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Lá Xanh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 16cm, 18cm, 20cm

Tô 20cm Camellia Lá Xanh - Camelia 170.500 VNĐ
Tô 20cm Camellia Lá Xanh

Tô 20cm Camellia Lá Xanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Lá Xanh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 16cm, 18cm, 23cm

Tô 18cm Camellia Lá Xanh - Camelia 143.000 VNĐ
Tô 18cm Camellia Lá Xanh

Tô 18cm Camellia Lá Xanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Lá Xanh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 16cm, 20cm, 23cm

Tô 16cm Camellia Lá Xanh - Camelia 103.400 VNĐ
Tô 16cm Camellia Lá Xanh

Tô 16cm Camellia Lá Xanh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Lá Xanh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 18cm, 20cm, 23cm

Tô 20cm Camellia Kết Duyên - Camelia 275.000 VNĐ
Tô 20cm Camellia Kết Duyên

Tô 20cm Camellia Kết Duyên

Bộ: Camellia

Hoa văn: Kết duyên

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 16cm, 18cm

Tô 18cm Camellia Kết Duyên - Camelia 220.000 VNĐ
Tô 18cm Camellia Kết Duyên

Tô 18cm Camellia Kết Duyên

Bộ: Camellia

Hoa văn: Kết duyên

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 16cm, 20cm

Tô 16cm Camellia Kết Duyên - Camelia 165.000 VNĐ
Tô 16cm Camellia Kết Duyên

Tô 16cm Camellia Kết Duyên

Bộ: Camellia

Hoa văn: Kết duyên

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 18cm, 20cm

Tô 20cm Camellia Tứ Linh - Camelia 302.500 VNĐ
Tô 20cm Camellia Tứ Linh

Tô 20cm Camellia Tứ Linh 

Bộ: Camellia

Hoa văn: Tứ Linh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 16cm, 18cm

Tô 18cm Camellia Tứ Linh - Camelia 242.000 VNĐ
Tô 18cm Camellia Tứ Linh

Tô 18cm Camellia Tứ Linh 

Bộ: Camellia

Hoa văn: Tứ Linh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 16cm, 20cm

Tô 16cm Camelia Tứ Linh - Camelia 181.500 VNĐ
Tô 16cm Camelia Tứ Linh

Tô 16cm Camelia Tứ Linh

Bộ: Camellia

Hoa văn: Tứ Linh

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 18cm, 20cm

Tô 26cm Camellia Chỉ Xanh Dương - Camelia 242.000 VNĐ
Tô 26cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Tô 26cm Camellia Chỉ Xanh Dương 

Bộ: Camellia

Hoa văn: Chỉ Xanh Dương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 16cm, 18cm, 20cm, 23cm

Tô 23cm Camellia Chỉ Xanh Dương - Camelia 192.500 VNĐ
Tô 23cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Tô 23cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Bộ: Camellia

Hoa văn: Chỉ Xanh Dương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 16cm, 18cm, 20cm, 26cm

Tô 20cm Camellia Chỉ Xanh Dương - Camelia 132.000 VNĐ
Tô 20cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Tô 20cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Bộ: Camellia

Hoa văn: Chỉ Xanh Dương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 16cm, 18cm, 23cm, 26cm

Tô 18cm Camellia Chỉ Xanh Dương - Camelia 104.500 VNĐ
Tô 18cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Tô 18cm Camellia Chỉ Xanh Dương

Bộ: Camellia

Hoa văn: Chỉ Xanh Dương

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 14cm, 16cm, 20cm, 23cm, 26cm

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC