53683 Chén

Chén
Chén Chấm 10,5cm Mẫu Đơn Thanh Trúc - Mẫu đơn 27.500 VNĐ
Chén Chấm 10,5cm Mẫu Đơn Thanh Trúc

Chén Chấm 10,5cm Mẫu Đơn Thanh Trúc (Mã số: 041095176)

Bộ: Mẫu Đơn

Hoa văn: Thanh Trúc

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Cơm 11,5cm Mẫu Đơn Thanh Trúc - Mẫu đơn 44.000 VNĐ
Chén Cơm 11,5cm Mẫu Đơn Thanh Trúc

Chén Cơm 11,5cm Mẫu Đơn Thanh Trúc (Mã số: 031134176)

Bộ: Mẫu Đơn

Hoa văn: Thanh Trúc

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC