49783 Chén

Chén
Chén Chấm 7cm Tulip Chỉ Bạch Kim - Tulip 16.500 VNĐ
Chén Chấm 7cm Tulip Chỉ Bạch Kim

Chén chấm tulip trơn 7 cm (Mã số: 030731043) 

Bộ: Tulip Nổi

Hoa văn: Chỉ Bạch Kim

Kích thước khác: 9 cm (Mã số: 0309310043)

Chén Cơm Loe 11,5cm Tulip Chỉ Bạch Kim - Tulip 46.200 VNĐ
Chén Cơm Loe 11,5cm Tulip Chỉ Bạch Kim

Chén Cơm Loe 11,5cm Tulip Chỉ Bạch Kim (Mã số: 031128043) 

Bộ: Tulip Nổi

Hoa văn: Chỉ Bạch Kim

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Cơm 11,5cm Tulip Chỉ Bạch Kim - Tulip 46.200 VNĐ
Chén Cơm 11,5cm Tulip Chỉ Bạch Kim

Chén Cơm 11,5cm Tulip Chỉ Bạch Kim (Mã số: 031124043) 

Bộ: Tulip Nổi

Hoa văn: Chỉ Bạch Kim

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Cơm 11,5cm Tulip Duyên Quê - Tulip 44.000 VNĐ
Chén Cơm 11,5cm Tulip Duyên Quê

Chén cơm 11.5cm (Mã số: 031129218)

Bộ: Tulip Ngà

Hoa văn: Duyên Quê

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Chén Chấm 7cm Tuplip Duyên Quê - Tulip 19.800 VNĐ
Chén Chấm 7cm Tuplip Duyên Quê

Chén Chấm 7cm Tuplip Duyên Quê (Mã số: 030730218)

Bộ: Tulip Ngà

Hoa văn: Duyên Quê

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 

9cm (Mã số: 030930218)

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC