85 Dĩa

Dĩa
Dĩa Súp 20cm Jasmine Trắng - Jasmine 62.700 VNĐ
Dĩa Súp 20cm Jasmine Trắng

Dĩa Súp 20cm Jasmine Trắng ( 042015 )

Bộ : Jasmine

Hoa văn :Trắng

Kích thước khác : 17cm (Mã số: 041715000) , 20cm (Mã số: 042015000)

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Súp 23cm Jasmine Trắng - Jasmine 74.800 VNĐ
Dĩa Súp 23cm Jasmine Trắng

Dĩa Súp 23cm Jasmine Trắng (Mã số: 042315000)

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 17cm (Mã số: 041715000) , 20cm (Mã số: 042015000)

 

Dĩa Lót 17cm Daisy Trắng - Daisy 29.700 VNĐ
Dĩa Lót 17cm Daisy Trắng

Dĩa Lót 17cm Daisy Trắng

Bộ : Daisy

Hoa văn : Trắng

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Oval 42cm Camellia Trắng - Camelia 412.500 VNĐ
Dĩa Oval 42cm Camellia Trắng

Dĩa oval 42cm Camellia trắng

Bộ: Camellia

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 21cm, 25cm, 28cm, 32cm, 37cm 

Dĩa Súp 23cm Camellia Trắng - Camelia 82.500 VNĐ
Dĩa Súp 23cm Camellia Trắng

Dĩa súp 23cm Camellia trắng

Bộ: Camellia 

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 20cm

Dĩa Tròn 35cm Camellia Trắng - Camelia 231.000 VNĐ
Dĩa Tròn 35cm Camellia Trắng

Dĩa Tròn 35cm Camellia Trắng

Bộ: Camellia

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 22cm, 25cm, 27cm, 31cm

Dĩa Tròn 31cm Camellia Trắng - Camelia 123.200 VNĐ
Dĩa Tròn 31cm Camellia Trắng

Dĩa Tròn 31cm Camellia Trắng

Bộ: Camellia

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 22cm, 25cm, 27cm, 35cm

Dĩa Tròn 27cm Camellia Trắng - Camelia 101.200 VNĐ
Dĩa Tròn 27cm Camellia Trắng

Dĩa Tròn 27cm Camellia Trắng

Bộ: Camellia

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 22cm, 25cm, 31cm, 35cm

Dĩa Tròn 25cm Camellia Trắng - Camelia 82.500 VNĐ
Dĩa Tròn 25cm Camellia Trắng

Dĩa Tròn 25cm Camellia Trắng

Bộ: Camellia

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 22cm, 27cm, 31cm, 35cm

Dĩa Tròn 22cm Camellia Trắng - Camelia 68.200 VNĐ
Dĩa Tròn 22cm Camellia Trắng

Dĩa Tròn 22cm Camellia Trắng

Bộ: Camellia

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 25cm, 27cm, 31cm, 35cm

Dĩa Tròn 20cm Camellia Trắng - Camelia 55.000 VNĐ
Dĩa Tròn 20cm Camellia Trắng

Dĩa Tròn 20cm Camellia Trắng

Bộ: Camellia

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 22cm, 25cm, 27cm, 31cm, 35cm

Dĩa Lót Tách 14cm Jasmine Trắng - Jasmine 18.700 VNĐ
Dĩa Lót Tách 14cm Jasmine Trắng

Dĩa Lót Tách 14cm Jasmine Trắng

Bộ: Jasmine Trắng

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 12cm, 16cm,

Nhà sản xuất : gốm sứ MINH LONG 

Dĩa Oval 45cm Jasmine Trắng - Jasmine 599.500 VNĐ
Dĩa Oval 45cm Jasmine Trắng

Dĩa Oval 45cm Jasmine Trắng (Mã: 054503000)

Bộ: Jasmine Trắng

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 

21cm (Mã số: 052103000)

25cm (Mã số: 052503000)

28cm (Mã số: 052803000)

32cm (Mã số: 053203000)

37cm (Mã số: 053703000)

42cm (Mã số: 054203000)

Dĩa Oval 42cm Jasmine trắng - Jasmine 385.000 VNĐ
Dĩa Oval 42cm Jasmine trắng

Dĩa Oval 42cm Jasmine Trắng (Mã: 054203000)

Bộ: Jasmine Trắng

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 

21cm (Mã số: 052103000)

25cm (Mã số: 052503000)

28cm (Mã số: 052803000)

32cm (Mã số: 053203000)

37cm (Mã số: 053703000)

45cm (Mã số: 054503000)

Dĩa Oval 37cm Jasmine trắng - Jasmine 214.500 VNĐ
Dĩa Oval 37cm Jasmine trắng

Dĩa Oval 37cm Jasmine Trắng (Mã: 053703000)

Bộ: Jasmine Trắng

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 

21cm (Mã số: 052103000)

25cm (Mã số: 052503000)

28cm (Mã số: 052803000)

32cm (Mã số: 053203000)

42cm (Mã số: 054203000)

45cm (Mã số: 054503000)

Dĩa Oval 32cm Jasmine trắng - Jasmine 126.500 VNĐ
Dĩa Oval 32cm Jasmine trắng

Dĩa Oval 32cm Jasmine Trắng (Mã: 053203000)

Bộ: Jasmine Trắng

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 

21cm (Mã số: 052103000)

25cm (Mã số: 052503000)

28cm (Mã số: 052803000)

37cm (Mã số: 053703000)

42cm (Mã số: 054203000)

45cm (Mã số: 054503000)

Dĩa Oval 28cm Jasmine Trắng - Jasmine 104.500 VNĐ
Dĩa Oval 28cm Jasmine Trắng

Dĩa Oval 28cm Jasmine Trắng

Bộ: Jasmine Trắng

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 

21cm (Mã số: 052103000)

25cm (Mã số: 052503000)

32cm (Mã số: 053203000)

37cm (Mã số: 053703000)

42cm (Mã số: 054203000)

45cm (Mã số: 054503000)

Dĩa Oval 25cm Jasmine Trắng - Jasmine 88.000 VNĐ
Dĩa Oval 25cm Jasmine Trắng

Dĩa Oval 25cm Jasmine Trắng (Mã: 052503000)

Bộ: Jasmine Trắng

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 

21cm (Mã số: 052103000)

28cm (Mã số: 052803000)

32cm (Mã số: 053203000)

37cm (Mã số: 053703000)

42cm (Mã số: 054203000)

45cm (Mã số: 054503000)

Dĩa Vành Sâu 31cm Jasmine Trắng - Jasmine 165.000 VNĐ
Dĩa Vành Sâu 31cm Jasmine Trắng

Dĩa Vành Sâu 31cm Jasmine Trắng ( 583108 )

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 16cm, 18cm, 23cm, 27cm. 

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Vành Sâu 27cm Jasmine Trắng - Jasmine 121.000 VNĐ
Dĩa Vành Sâu 27cm Jasmine Trắng

Dĩa Vành Sâu 27cm Jasmine Trắng ( 582708 )

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 16cm, 18cm, 23cm, 31cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Vành Sâu 23cm Jasmine Trắng - Jasmine 88.000 VNĐ
Dĩa Vành Sâu 23cm Jasmine Trắng

Dĩa Vành Sâu 23cm Jasmine Trắng (582308)

Bộ: Jasmine 

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 16cm, 18cm, 27cm, 31cm.

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Vành Sâu 18cm Jasmine Trắng - Jasmine 55.000 VNĐ
Dĩa Vành Sâu 18cm Jasmine Trắng

Dĩa Vành Sâu 18cm Jasmine Trắng( 581808 )

Bộ: Jasmine 

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 16cm, 23cm, 27cm, 31cm.

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Tròn 45cm Jasmine Trắng - Jasmine 550.000 VNĐ
Dĩa Tròn 45cm Jasmine Trắng

Dĩa Tròn 45cm Jasmine Trắng (Mã: 044513000)

Bộ: Jasmine Trắng

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác:

15cm (Mã: 041513000)

18cm (Mã: 041813000)

20cm (Mã: 042013000)

22cm (Mã: 042213000) 

25cm (Mã: 042513000)

28cm (Mã: 042813000)

31cm (Mã: 043113000)

35cm (Mã: 043513000)

Dĩa Tròn 35cm Jasmine Trắng - Jasmine 209.000 VNĐ
Dĩa Tròn 35cm Jasmine Trắng

Dĩa Tròn 35cm Jasmine Trắng (Mã: 043513000)

Bộ: Jasmine Trắng

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác:

15cm (Mã: 041513000)

18cm (Mã: 041813000)

20cm (Mã: 042013000)

22cm (Mã: 042213000) 

25cm (Mã: 042513000)

28cm (Mã: 042813000)

31cm (Mã: 043113000)

45cm (Mã: 044513000)

Dĩa Tròn 31cm Jasmine Trắng - Jasmine 110.000 VNĐ
Dĩa Tròn 31cm Jasmine Trắng

Dĩa Tròn 31cm Jasmine Trắng (Mã: 043113000)

Bộ: Jasmine Trắng

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác:

15cm (Mã: 041513000)

18cm (Mã: 041813000)

20cm (Mã: 042013000)

22cm (Mã: 042213000) 

25cm (Mã: 042513000)

28cm (Mã: 042813000)

35cm (Mã: 043513000)

45cm (Mã: 044513000)

Dĩa Tròn 28cm Jasmine trắng - Jasmine 93.500 VNĐ
Dĩa Tròn 28cm Jasmine trắng

Dĩa Tròn 28cm Jasmine Trắng (Mã: 042813000)

Bộ: Jasmine Trắng

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác:

15cm (Mã: 041513000)

18cm (Mã: 041813000)

20cm (Mã: 042013000)

22cm (Mã: 042213000) 

25cm (Mã: 042513000)

31cm (Mã: 043113000)

35cm (Mã: 043513000)

45cm (Mã: 044513000)

Dĩa Tròn 25cm Jasmine trắng - Jasmine 74.800 VNĐ
Dĩa Tròn 25cm Jasmine trắng

Dĩa Tròn 25cm Jasmine Trắng

Bộ: Jasmine Trắng

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác:

15cm (Mã: 041513000)

18cm (Mã: 041813000)

20cm (Mã: 042013000)

22cm (Mã: 042213000) 

28cm (Mã: 042813000)

31cm (Mã: 043113000)

35cm (Mã: 043513000)

45cm (Mã: 044513000)

Dĩa Tròn 22cm Jasmine Trắng - Jasmine 61.600 VNĐ
Dĩa Tròn 22cm Jasmine Trắng

Dĩa Tròn 22cm Jasmine Trắng (Mã: 042213000)

Bộ: Jasmine Trắng

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác:

15cm (Mã: 041513000)

18cm (Mã: 041813000)

20cm (Mã: 042013000)

25cm (Mã: 042513000) 

28cm (Mã: 042813000)

31cm (Mã: 043113000)

35cm (Mã: 043513000)

45cm (Mã: 044513000)

Dĩa Tròn 20cm Jasmine Trắng - Jasmine 48.400 VNĐ
Dĩa Tròn 20cm Jasmine Trắng

Dĩa Tròn 20cm Jasmine Trắng (Mã: 042013000)

Bộ: Jasmine Trắng

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác:

15cm (Mã: 041513000)

18cm (Mã: 041813000)

22cm (Mã: 042213000)

25cm (Mã: 042513000) 

28cm (Mã: 042813000)

31cm (Mã: 043113000)

35cm (Mã: 043513000)

45cm (Mã: 044513000)

Dĩa Tròn 18cm Jasmine Trắng - Jasmine 35.200 VNĐ
Dĩa Tròn 18cm Jasmine Trắng

Dĩa Tròn 18cm Jasmine Trắng

Bộ: Jasmine Trắng

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác:

15cm (Mã: 041513000)

20cm (Mã: 042013000)

22cm (Mã: 042213000)

25cm (Mã: 042513000) 

28cm (Mã: 042813000)

31cm (Mã: 043113000)

35cm (Mã: 043513000)

45cm (Mã: 044513000)

Dĩa Tròn 15cm Jasmine Trắng - Jasmine 26.400 VNĐ
Dĩa Tròn 15cm Jasmine Trắng

Dĩa Tròn 15cm Jasmine Trắng (Mã: 041513000)

Bộ: Jasmine Trắng

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác:

18cm (Mã: 041813000)

20cm (Mã: 042013000)

22cm (Mã: 042213000)

25cm (Mã: 042513000) 

28cm (Mã: 042813000)

31cm (Mã: 043113000)

35cm (Mã: 043513000)

45cm (Mã: 044513000)

Dĩa Oval Ảo 37cm Daisy Trắng - Daisy 214.500 VNĐ
Dĩa Oval Ảo 37cm Daisy Trắng

Dĩa Oval Ảo 37cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 21cm, 25cm, 28cm, 32cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Oval Ảo 32cm Daisy Trắng - Daisy 126.500 VNĐ
Dĩa Oval Ảo 32cm Daisy Trắng

Dĩa Oval Ảo 32cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 21cm, 25cm, 28cm, 37cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Oval Ảo 28cm Daisy Trắng - Daisy 104.500 VNĐ
Dĩa Oval Ảo 28cm Daisy Trắng

Dĩa Oval Ảo 28cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 21cm, 25cm, 32cm, 37cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Oval Ảo 25cm Daisy Trắng - Daisy 88.000 VNĐ
Dĩa Oval Ảo 25cm Daisy Trắng

Dĩa Oval Ảo 25cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 21cm, 28cm, 32cm, 37cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Oval Ảo 21cm Daisy Trắng - Daisy 66.000 VNĐ
Dĩa Oval Ảo 21cm Daisy Trắng

Dĩa Oval Ảo 21cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 25cm, 28cm, 32cm, 37cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Vuông Ảo 27cm Daisy Trắng - Daisy 115.500 VNĐ
Dĩa Vuông Ảo 27cm Daisy Trắng

Dĩa Vuông Ảo 27cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 18cm, 21cm, 25cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Vuông Ảo 25cm Daisy Trắng - Daisy 99.000 VNĐ
Dĩa Vuông Ảo 25cm Daisy Trắng

Dĩa Vuông Ảo 25cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 18cm, 21cm, 27cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Vuông Ảo 21cm Daisy Trắng - Daisy 80.300 VNĐ
Dĩa Vuông Ảo 21cm Daisy Trắng

Dĩa Vuông Ảo 21cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 18cm, 25cm, 27cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Vuông Ảo 18cm Daisy Trắng - Daisy 63.800 VNĐ
Dĩa Vuông Ảo 18cm Daisy Trắng

Dĩa Vuông Ảo 18cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 21cm, 25cm, 27cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC