105

Tô Vuông Loe 23cm Daisy Trắng - Daisy 132.000 VNĐ
Tô Vuông Loe 23cm Daisy Trắng

Tô Vuông Loe 23cm Daisy Trắng

Bộ :Daisy 

Hoa văn : Trắng

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Tô Gấm 27cm Daisy Trắng - Daisy 162.800 VNĐ
Tô Gấm 27cm Daisy Trắng

Tô Gấm 27cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy 

Hoa văn: Trắng

Kích Thước Khác: 16cm, 18cm, 20cm, 23cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Gấm 23cm Daisy Trắng - Daisy 108.900 VNĐ
Tô Gấm 23cm Daisy Trắng

Tô Gấm 23cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy 

Hoa văn: Trắng

Kích Thước Khác: 16cm,18cm, 20cm, 27cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Gấm 20cm Daisy Trắng - Daisy 74.800 VNĐ
Tô Gấm 20cm Daisy Trắng

Tô Gấm 20cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy 

Hoa văn: Trắng

Kích Thước Khác: 16cm,18cm, 23cm, 27cm.

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Gấm 18cm Daisy Trắng - Daisy 60.500 VNĐ
Tô Gấm 18cm Daisy Trắng

Tô Gấm 18cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy 

Hoa văn: Trắng

Kích Thước Khác: 16cm, 20cm, 23cm, 27cm.

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Gấm 16cm Daisy Trắng - Daisy 47.300 VNĐ
Tô Gấm 16cm Daisy Trắng

Tô Gấm 16cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy 

Hoa văn: Trắng

Kích Thước Khác18cm, 20cm, 23cm, 27cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Vành 22cm Jasmine Trắng - Jasmine 121.000 VNĐ
Tô Vành 22cm Jasmine Trắng

Tô Vành 22cm Jasmine Trắng (Mã: 062207000)

Bộ: Jasmine 

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác:

18cm (Mã số: 061807000)

 

Tô Cao 23cm Jasmine Trắng - Jasmine 143.000 VNĐ
Tô Cao 23cm Jasmine Trắng

Tô Cao 23cm Jasmine Trắng (Mã 072317000)

Bộ: Jasmine 

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác

15cm (Mã số: 071517000)

18cm (Mã số: 071817000)

20cm (Mã số: 072017000)

Tô Cao 20cm Jasmine Trắng - Jasmine 95.700 VNĐ
Tô Cao 20cm Jasmine Trắng

Tô cao 20cm Jasmine trắng (Mã 072017000)

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 

15cm (Mã số: 071517000)

18cm (Mã số: 071817000)

23cm (Mã số: 072317000)

Tô Cao 18cm Jasmine Trắng - Jasmine 77.000 VNĐ
Tô Cao 18cm Jasmine Trắng

Tô Cao 18cm Jasmine Trắng (Mã 071817000)

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác

15cm (Mã số: 071517000)

20cm (Mã số: 072017000)

23cm (Mã số: 072317000)

Tô Thấp 20cm Jasmine Trắng - Jasmine 83.600 VNĐ
Tô Thấp 20cm Jasmine Trắng

Tô thấp 20cm Jasmine trắng (Mã số: 072005000)

Bộ: Jasmine 

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác:

15cm (Mã số: 071505000)

18cm (Mã số: 071805000)

Tô Thấp 18cm Jasmine Trắng - Jasmine 68.200 VNĐ
Tô Thấp 18cm Jasmine Trắng

Tô thấp 18cm Jasmine trắng (Mã số: 071805000)

Bộ: Jasmine 

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác:

15cm (Mã số: 071505000)

20cm (Mã số: 072005000)

Tô Thấp 18cm Daisy Trắng - Daisy 60.500 VNĐ
Tô Thấp 18cm Daisy Trắng

Tô Thấp 18cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy 

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 20cm, 23cm, 26cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Tô Thấp 20cm Daisy Trắng - Daisy 74.800 VNĐ
Tô Thấp 20cm Daisy Trắng

Tô Thấp 20cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 18cm, 23cm, 26cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Thấp 23cm Daisy Trắng - Daisy 108.900 VNĐ
Tô Thấp 23cm Daisy Trắng

Tô Thấp 23cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 26cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Thấp 26cm Daisy Trắng - Daisy 165.000 VNĐ
Tô Thấp 26cm Daisy Trắng

Tô Thấp 26cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy 

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 23cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Trung 26cm Daisy Trắng - Daisy 192.500 VNĐ
Tô Trung 26cm Daisy Trắng

Tô Trung 26cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 15cm, 18cm, 20cm, 23cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Trung 23cm Daisy Trắng - Daisy 126.500 VNĐ
Tô Trung 23cm Daisy Trắng

Tô trung 23cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy 

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 15cm, 18cm, 20cm, 26cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Tô Trung 20cm Daisy Trắng - Daisy 88.000 VNĐ
Tô Trung 20cm Daisy Trắng

Tô trung 20cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 15cm, 18cm, 23cm, 26cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Tô Trung 18cm Daisy Trắng - Daisy 71.500 VNĐ
Tô Trung 18cm Daisy Trắng

Tô trung 18cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 15cm, 20cm, 23cm, 26cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Cao 26cm Daisy Trắng - Daisy 407.000 VNĐ
Tô Cao 26cm Daisy Trắng

Tô cao 26cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 20cm, 23cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Tô Cao 23cm Daisy Trắng - Daisy 264.000 VNĐ
Tô Cao 23cm Daisy Trắng

Tô Cao 23cm Daisy Trắng 

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 20cm, 26cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Tô Cao 20cm Daisy Trắng - Daisy 143.000 VNĐ
Tô Cao 20cm Daisy Trắng

Tô cao 20cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy 

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 23cm, 26cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tô 20cm Camellia Trắng - Camelia 104.500 VNĐ
Tô 20cm Camellia Trắng

Tô 20cm camellia trắng

Bộ: Camellia 

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 14cm, 16cm, 18cm, 23cm, 26cm

Tô 16cm Camellia Trắng - Camelia 60.500 VNĐ
Tô 16cm Camellia Trắng

Tô 16cm camellia trắng

Bộ: Camellia 

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 14cm, 18cm, 20cm, 23cm, 26cm

Tô Cao 15cm Jasmine Chỉ Xanh Lá - Jasmine 66.000 VNĐ
Tô Cao 15cm Jasmine Chỉ Xanh Lá

Tô cao Jasmine Chỉ Xanh Lá 15cm (Mã số: 071517009)

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Chỉ Xanh Lá

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 

Tô cao Jasmine Chỉ Xanh Lá 18cm (Mã số: 071817009)

Tô cao Jasmine Chỉ Xanh Lá 20cm (Mã số: 072017009)

Tô Thấp 15cm Jasmine Chỉ Xanh Lá - Jasmine 56.100 VNĐ
Tô Thấp 15cm Jasmine Chỉ Xanh Lá

Tô Thấp 15cm Jasmine Chỉ Xanh Lá (Mã số: 071505009) 

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Chỉ Xanh Lá

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 

18cm ((Mã số: 071805009)

20cm ((Mã số: 072005009)

Tô Cao 15cm Jasmine Trắng - Jasmine 55.000 VNĐ
Tô Cao 15cm Jasmine Trắng

Tô cao 15cm Jasmine Trắng (Mã số: 071517000)

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 

18cm (Mã số: 071817000)

20cm (Mã số: 072017000)

23cm (Mã số: 072317000)

Tô Thấp 15cm Jasmine Trắng - Jasmine 46.200 VNĐ
Tô Thấp 15cm Jasmine Trắng

Tô Thấp 15cm Jasmine Trắng (Mã số: 071505000)

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác : 

18 cm (Mã số: 071805000)

20 cm (Mã số: 072005000)

Tô Vành 18cm Jasmine Trắng - Jasmine 88.000 VNĐ
Tô Vành 18cm Jasmine Trắng

Tô Vành 18cm Jasmine Trắng (Mã số: 061807000)

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 

22cm (Mã số: 062207000)

Tô Thấp 15cm Sago Trắng - Sago 57.200 VNĐ
Tô Thấp 15cm Sago Trắng

Tô thấp 15cm (Mã số: 071503000)

Bộ: Sago

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 

19cm (Mã số: 071903000)

22cm (Mã số: 072203000)

24cm (Mã số: 072403000)

26cm (Mã số: 072603000)

 

Tô Cao 15cm Sago Trắng - Sago 75.900 VNĐ
Tô Cao 15cm Sago Trắng

Tô cao 15cm Sago trắng (Mã số: 071501000)

Bộ: Sago

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 

19cm (Mã số: 071901000)

24cm (Mã số: 072401000)

26cm (Mã số: 072601000)

 

Tô 16cm Mẫu đơn trắng - Mẫu đơn 68.200 VNĐ
Tô 16cm Mẫu đơn trắng

Tô 16cm Mẫu đơn Trắng (Mã số: 071627000)

Bộ: Mẫu Đơn

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác : 

18cm (Mã số: 071827000)

20cm (Mã số: 072027000)

23cm (Mã số: 072327000)

 

Tô Trung 15cm Daisy Trắng - Daisy 49.500 VNĐ
Tô Trung 15cm Daisy Trắng

Tô Trung 15cm Daisy trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

kích thước khác: 18cm, 20cm, 23cm, 26cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tô 14cm Camellia trắng - Camelia 55.000 VNĐ
Tô 14cm Camellia trắng

Tô 14cm Camellia (Mã số: 061622000) 

Bộ: Camellia

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác : 

16 cm (Mã số: 071619000) 

18 cm (Mã số: 071819000)

20 cm (Mã số: 072019000)

23 cm (Mã số: 072319000)

26 cm (Mã số: 072619000)

Tô Cao 16cm Sen Trắng - SEN 77.000 VNĐ
Tô Cao 16cm Sen Trắng

Tô cao 16 cm Sen trắng (Mã số: 071618000)

Bộ: Sen

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác : 

18cm (Mã số: 071818000) 

20cm (Mã số: 072018000) 

23cm (Mã số: 072318000)

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC