9885 Dĩa

Dĩa
Dĩa Lót 17cm Daisy Trắng - Daisy 29.700 VNĐ
Dĩa Lót 17cm Daisy Trắng

Dĩa Lót 17cm Daisy Trắng

Bộ : Daisy

Hoa văn : Trắng

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Oval Ảo 37cm Daisy Trắng - Daisy 214.500 VNĐ
Dĩa Oval Ảo 37cm Daisy Trắng

Dĩa Oval Ảo 37cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 21cm, 25cm, 28cm, 32cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Oval Ảo 32cm Daisy Trắng - Daisy 126.500 VNĐ
Dĩa Oval Ảo 32cm Daisy Trắng

Dĩa Oval Ảo 32cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 21cm, 25cm, 28cm, 37cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Oval Ảo 28cm Daisy Trắng - Daisy 104.500 VNĐ
Dĩa Oval Ảo 28cm Daisy Trắng

Dĩa Oval Ảo 28cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 21cm, 25cm, 32cm, 37cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Oval Ảo 25cm Daisy Trắng - Daisy 88.000 VNĐ
Dĩa Oval Ảo 25cm Daisy Trắng

Dĩa Oval Ảo 25cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 21cm, 28cm, 32cm, 37cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Oval Ảo 21cm Daisy Trắng - Daisy 66.000 VNĐ
Dĩa Oval Ảo 21cm Daisy Trắng

Dĩa Oval Ảo 21cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 25cm, 28cm, 32cm, 37cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Vuông Ảo 27cm Daisy Trắng - Daisy 115.500 VNĐ
Dĩa Vuông Ảo 27cm Daisy Trắng

Dĩa Vuông Ảo 27cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 18cm, 21cm, 25cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Vuông Ảo 25cm Daisy Trắng - Daisy 99.000 VNĐ
Dĩa Vuông Ảo 25cm Daisy Trắng

Dĩa Vuông Ảo 25cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 18cm, 21cm, 27cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Vuông Ảo 21cm Daisy Trắng - Daisy 80.300 VNĐ
Dĩa Vuông Ảo 21cm Daisy Trắng

Dĩa Vuông Ảo 21cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 18cm, 25cm, 27cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Vuông Ảo 18cm Daisy Trắng - Daisy 63.800 VNĐ
Dĩa Vuông Ảo 18cm Daisy Trắng

Dĩa Vuông Ảo 18cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 21cm, 25cm, 27cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Vuông Lá 29cm Daisy Trắng - Daisy 181.500 VNĐ
Dĩa Vuông Lá 29cm Daisy Trắng

Dĩa vuông lá 29cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 16cm, 18cm, 22cm, 25cm, 27cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Vuông Lá 27cm Daisy Trắng - Daisy 137.500 VNĐ
Dĩa Vuông Lá 27cm Daisy Trắng

Dĩa vuông lá 27cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 16cm, 18cm, 22cm, 25cm, 29cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Vuông Lá 25cm Daisy Trắng - Daisy 115.500 VNĐ
Dĩa Vuông Lá 25cm Daisy Trắng

Dĩa Vuông Lá 25cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 16cm, 18cm, 22cm, 27cm, 29cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Vuông Lá 22cm Daisy Trắng - Daisy 93.500 VNĐ
Dĩa Vuông Lá 22cm Daisy Trắng

Dĩa Vuông Lá 22cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 16cm, 18cm, 25cm, 27cm, 29cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Vuông Lá 18cm Daisy Trắng - Daisy 69.300 VNĐ
Dĩa Vuông Lá 18cm Daisy Trắng

Dĩa Vuông Lá 18cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 16cm, 22cm, 25cm, 27cm, 29cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Vuông Lá 16cm Daisy Trắng - Daisy 60.500 VNĐ
Dĩa Vuông Lá 16cm Daisy Trắng

Dĩa Vuông Lá 16cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 18cm, 22cm, 25cm, 27cm

Nhà sàn xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Chữ Nhật Lá 33 x 18cm Daisy Trắng - Daisy 174.900 VNĐ
Dĩa Chữ Nhật Lá 33 x 18cm Daisy Trắng

Dĩa Chữ Nhật Lá 33 x 18cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 22 x 13cm, 25 x 17cm, 30 x 17cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Chữ Nhật Lá 30 x 17cm Daisy Trắng - Daisy 126.500 VNĐ
Dĩa Chữ Nhật Lá 30 x 17cm Daisy Trắng

Dĩa Chữ Nhật Lá 30 x 17cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 22 x 13cm, 25 x 17cm, 33 x 18cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Chữ Nhật Lá 25 x 17cm Daisy Trắng - Daisy 93.500 VNĐ
Dĩa Chữ Nhật Lá 25 x 17cm Daisy Trắng

Dĩa Chữ Nhật Lá 25 x 17cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 22 x 13cm, 30 x 17cm, 33 x 18cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Chữ Nhật Lá 22 x 13cm Daisy Trắng - Daisy 71.500 VNĐ
Dĩa Chữ Nhật Lá 22 x 13cm Daisy Trắng

Dĩa Chữ Nhật Lá 22x13cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 25 x 17cm, 30 x 17cm, 33 x 18cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Tròn Ảo 45cm Daisy Trắng - Daisy 550.000 VNĐ
Dĩa Tròn Ảo 45cm Daisy Trắng

Dĩa Tròn Ảo 45cm Daisy Trắng

Bộ; Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 16cm, 18cm, 22cm, 26cm, 28cm, 31cm, 35cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Tròn Ảo 35cm Daisy Trắng - Daisy 209.000 VNĐ
Dĩa Tròn Ảo 35cm Daisy Trắng

Dĩa Tròn Ảo 35cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 16cm, 18cm, 22cm, 26cm, 28cm, 31cm, 45cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Tròn Ảo 31cm Daisy Trắng - Daisy 110.000 VNĐ
Dĩa Tròn Ảo 31cm Daisy Trắng

Dĩa Tròn Ảo 31cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 16cm, 18cm, 22cm, 26cm, 28cm, 35cm, 45cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Tròn Ảo 28cm Daisy Trắng - Daisy 86.900 VNĐ
Dĩa Tròn Ảo 28cm Daisy Trắng

Dĩa Tròn Ảo 28cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 16cm, 18cm, 22cm, 26cm, 31cm, 35cm, 45cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Tròn Ảo 26cm Daisy Trắng - Daisy 71.500 VNĐ
Dĩa Tròn Ảo 26cm Daisy Trắng

Dĩa Tròn Ảo 26cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 16cm, 18cm, 22cm, 28cm, 31cm, 35cm, 45cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Tròn Ảo 18cm Daisy Trắng - Daisy 31.900 VNĐ
Dĩa Tròn Ảo 18cm Daisy Trắng

Dĩa Tròn Ảo 18cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 16cm, 22cm, 26cm, 28cm, 31cm, 35cm, 45cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Tròn Ảo 16cm Daisy Trắng - Daisy 24.200 VNĐ
Dĩa Tròn Ảo 16cm Daisy Trắng

Dĩa Tròn Ảo 16cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy 

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 18cm, 22cm, 26cm, 28cm, 31cm, 35cm, 45cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Sâu Lòng 31cm Daisy Trắng - Daisy 126.500 VNĐ
Dĩa Sâu Lòng 31cm Daisy Trắng

Dĩa Sâu Lòng 31cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 18cm, 21cm, 23cm, 25cm,27cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Sâu Lòng 27cm Daisy Trắng - Daisy 101.200 VNĐ
Dĩa Sâu Lòng 27cm Daisy Trắng

Dĩa Sâu Lòng 27cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 18cm, 21cm, 23cm, 25cm, 31cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Sâu Lòng 25cm Daisy Trắng - Daisy 82.500 VNĐ
Dĩa Sâu Lòng 25cm Daisy Trắng

Dĩa Sâu Lòng 25cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 18cm, 21cm, 23cm, 27cm, 31cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Sâu Lòng 23cm Daisy Trắng - Daisy 66.000 VNĐ
Dĩa Sâu Lòng 23cm Daisy Trắng

Dĩa Sâu Lòng 23cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 18cm, 21cm, 25cm, 27cm, 31cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Sâu Lòng 18cm Daisy Trắng - Daisy 37.400 VNĐ
Dĩa Sâu Lòng 18cm Daisy Trắng

Dĩa Sâu Lòng 18cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 21cm, 23cm, 25cm, 27cm, 31cm

 Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Lót Oval 14 x 10cm Daisy Trắng - Daisy 26.400 VNĐ
Dĩa Lót Oval 14 x 10cm Daisy Trắng

Dĩa Lót Oval 14 x 10cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 11cm, 12,5cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Lót Tách 11cm Daisy Trắng - Daisy 11.000 VNĐ
Dĩa Lót Tách 11cm Daisy Trắng

Dĩa Lót Tách 11cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 12,5cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Sâu Lòng 21cm Daisy Trắng - Daisy 59.400 VNĐ
Dĩa Sâu Lòng 21cm Daisy Trắng

Dĩa sâu lòng 21cm Daisy trắng 

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

kích thước khác: 18cm, 23cm, 25cm, 27cm, 31cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Tròn Ảo 22cm Daisy Trắng - Daisy 57.200 VNĐ
Dĩa Tròn Ảo 22cm Daisy Trắng

Dĩa Tròn Ảo 22cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 16cm, 18cm, 26cm, 28cm, 31cm, 35cm, 45cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Lót Chén 15,5cm Daisy Trắng - Daisy 18.700 VNĐ
Dĩa Lót Chén 15,5cm Daisy Trắng

Dĩa Lót Chén 15,5cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC