98105

Tô Vuông Loe 23cm Daisy Trắng - Daisy 132.000 VNĐ
Tô Vuông Loe 23cm Daisy Trắng

Tô Vuông Loe 23cm Daisy Trắng

Bộ :Daisy 

Hoa văn : Trắng

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Tô Gấm 27cm Daisy Trắng - Daisy 162.800 VNĐ
Tô Gấm 27cm Daisy Trắng

Tô Gấm 27cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy 

Hoa văn: Trắng

Kích Thước Khác: 16cm, 18cm, 20cm, 23cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Gấm 23cm Daisy Trắng - Daisy 108.900 VNĐ
Tô Gấm 23cm Daisy Trắng

Tô Gấm 23cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy 

Hoa văn: Trắng

Kích Thước Khác: 16cm,18cm, 20cm, 27cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Gấm 20cm Daisy Trắng - Daisy 74.800 VNĐ
Tô Gấm 20cm Daisy Trắng

Tô Gấm 20cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy 

Hoa văn: Trắng

Kích Thước Khác: 16cm,18cm, 23cm, 27cm.

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Gấm 18cm Daisy Trắng - Daisy 60.500 VNĐ
Tô Gấm 18cm Daisy Trắng

Tô Gấm 18cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy 

Hoa văn: Trắng

Kích Thước Khác: 16cm, 20cm, 23cm, 27cm.

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Gấm 16cm Daisy Trắng - Daisy 47.300 VNĐ
Tô Gấm 16cm Daisy Trắng

Tô Gấm 16cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy 

Hoa văn: Trắng

Kích Thước Khác18cm, 20cm, 23cm, 27cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Thấp 18cm Daisy Trắng - Daisy 60.500 VNĐ
Tô Thấp 18cm Daisy Trắng

Tô Thấp 18cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy 

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 20cm, 23cm, 26cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Tô Thấp 20cm Daisy Trắng - Daisy 74.800 VNĐ
Tô Thấp 20cm Daisy Trắng

Tô Thấp 20cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 18cm, 23cm, 26cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Thấp 23cm Daisy Trắng - Daisy 108.900 VNĐ
Tô Thấp 23cm Daisy Trắng

Tô Thấp 23cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 26cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Thấp 26cm Daisy Trắng - Daisy 165.000 VNĐ
Tô Thấp 26cm Daisy Trắng

Tô Thấp 26cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy 

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 18cm, 20cm, 23cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Trung 26cm Daisy Trắng - Daisy 192.500 VNĐ
Tô Trung 26cm Daisy Trắng

Tô Trung 26cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 15cm, 18cm, 20cm, 23cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Trung 23cm Daisy Trắng - Daisy 126.500 VNĐ
Tô Trung 23cm Daisy Trắng

Tô trung 23cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy 

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 15cm, 18cm, 20cm, 26cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Tô Trung 20cm Daisy Trắng - Daisy 88.000 VNĐ
Tô Trung 20cm Daisy Trắng

Tô trung 20cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 15cm, 18cm, 23cm, 26cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Tô Trung 18cm Daisy Trắng - Daisy 71.500 VNĐ
Tô Trung 18cm Daisy Trắng

Tô trung 18cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 15cm, 20cm, 23cm, 26cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Cao 26cm Daisy Trắng - Daisy 407.000 VNĐ
Tô Cao 26cm Daisy Trắng

Tô cao 26cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 20cm, 23cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Tô Cao 23cm Daisy Trắng - Daisy 264.000 VNĐ
Tô Cao 23cm Daisy Trắng

Tô Cao 23cm Daisy Trắng 

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 20cm, 26cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Tô Cao 20cm Daisy Trắng - Daisy 143.000 VNĐ
Tô Cao 20cm Daisy Trắng

Tô cao 20cm Daisy Trắng

Bộ: Daisy 

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 23cm, 26cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Tô Trung 15cm Daisy Trắng - Daisy 49.500 VNĐ
Tô Trung 15cm Daisy Trắng

Tô Trung 15cm Daisy trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

kích thước khác: 18cm, 20cm, 23cm, 26cm

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC