12785 Dĩa

Dĩa
Dĩa Súp 20cm Jasmine Trắng - Jasmine 62.700 VNĐ
Dĩa Súp 20cm Jasmine Trắng

Dĩa Súp 20cm Jasmine Trắng ( 042015 )

Bộ : Jasmine

Hoa văn :Trắng

Kích thước khác : 17cm (Mã số: 041715000) , 20cm (Mã số: 042015000)

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Súp 23cm Jasmine Trắng - Jasmine 74.800 VNĐ
Dĩa Súp 23cm Jasmine Trắng

Dĩa Súp 23cm Jasmine Trắng (Mã số: 042315000)

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 17cm (Mã số: 041715000) , 20cm (Mã số: 042015000)

 

Dĩa Lót Tách 14cm Jasmine Trắng - Jasmine 18.700 VNĐ
Dĩa Lót Tách 14cm Jasmine Trắng

Dĩa Lót Tách 14cm Jasmine Trắng

Bộ: Jasmine Trắng

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 12cm, 16cm,

Nhà sản xuất : gốm sứ MINH LONG 

Dĩa Oval 45cm Jasmine Trắng - Jasmine 599.500 VNĐ
Dĩa Oval 45cm Jasmine Trắng

Dĩa Oval 45cm Jasmine Trắng (Mã: 054503000)

Bộ: Jasmine Trắng

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 

21cm (Mã số: 052103000)

25cm (Mã số: 052503000)

28cm (Mã số: 052803000)

32cm (Mã số: 053203000)

37cm (Mã số: 053703000)

42cm (Mã số: 054203000)

Dĩa Oval 42cm Jasmine trắng - Jasmine 385.000 VNĐ
Dĩa Oval 42cm Jasmine trắng

Dĩa Oval 42cm Jasmine Trắng (Mã: 054203000)

Bộ: Jasmine Trắng

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 

21cm (Mã số: 052103000)

25cm (Mã số: 052503000)

28cm (Mã số: 052803000)

32cm (Mã số: 053203000)

37cm (Mã số: 053703000)

45cm (Mã số: 054503000)

Dĩa Oval 37cm Jasmine trắng - Jasmine 214.500 VNĐ
Dĩa Oval 37cm Jasmine trắng

Dĩa Oval 37cm Jasmine Trắng (Mã: 053703000)

Bộ: Jasmine Trắng

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 

21cm (Mã số: 052103000)

25cm (Mã số: 052503000)

28cm (Mã số: 052803000)

32cm (Mã số: 053203000)

42cm (Mã số: 054203000)

45cm (Mã số: 054503000)

Dĩa Oval 32cm Jasmine trắng - Jasmine 126.500 VNĐ
Dĩa Oval 32cm Jasmine trắng

Dĩa Oval 32cm Jasmine Trắng (Mã: 053203000)

Bộ: Jasmine Trắng

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 

21cm (Mã số: 052103000)

25cm (Mã số: 052503000)

28cm (Mã số: 052803000)

37cm (Mã số: 053703000)

42cm (Mã số: 054203000)

45cm (Mã số: 054503000)

Dĩa Oval 28cm Jasmine Trắng - Jasmine 104.500 VNĐ
Dĩa Oval 28cm Jasmine Trắng

Dĩa Oval 28cm Jasmine Trắng

Bộ: Jasmine Trắng

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 

21cm (Mã số: 052103000)

25cm (Mã số: 052503000)

32cm (Mã số: 053203000)

37cm (Mã số: 053703000)

42cm (Mã số: 054203000)

45cm (Mã số: 054503000)

Dĩa Oval 25cm Jasmine Trắng - Jasmine 88.000 VNĐ
Dĩa Oval 25cm Jasmine Trắng

Dĩa Oval 25cm Jasmine Trắng (Mã: 052503000)

Bộ: Jasmine Trắng

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 

21cm (Mã số: 052103000)

28cm (Mã số: 052803000)

32cm (Mã số: 053203000)

37cm (Mã số: 053703000)

42cm (Mã số: 054203000)

45cm (Mã số: 054503000)

Dĩa Vành Sâu 31cm Jasmine Trắng - Jasmine 165.000 VNĐ
Dĩa Vành Sâu 31cm Jasmine Trắng

Dĩa Vành Sâu 31cm Jasmine Trắng ( 583108 )

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 16cm, 18cm, 23cm, 27cm. 

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Vành Sâu 27cm Jasmine Trắng - Jasmine 121.000 VNĐ
Dĩa Vành Sâu 27cm Jasmine Trắng

Dĩa Vành Sâu 27cm Jasmine Trắng ( 582708 )

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 16cm, 18cm, 23cm, 31cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Vành Sâu 23cm Jasmine Trắng - Jasmine 88.000 VNĐ
Dĩa Vành Sâu 23cm Jasmine Trắng

Dĩa Vành Sâu 23cm Jasmine Trắng (582308)

Bộ: Jasmine 

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 16cm, 18cm, 27cm, 31cm.

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Vành Sâu 18cm Jasmine Trắng - Jasmine 55.000 VNĐ
Dĩa Vành Sâu 18cm Jasmine Trắng

Dĩa Vành Sâu 18cm Jasmine Trắng( 581808 )

Bộ: Jasmine 

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 16cm, 23cm, 27cm, 31cm.

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Dĩa Tròn 45cm Jasmine Trắng - Jasmine 550.000 VNĐ
Dĩa Tròn 45cm Jasmine Trắng

Dĩa Tròn 45cm Jasmine Trắng (Mã: 044513000)

Bộ: Jasmine Trắng

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác:

15cm (Mã: 041513000)

18cm (Mã: 041813000)

20cm (Mã: 042013000)

22cm (Mã: 042213000) 

25cm (Mã: 042513000)

28cm (Mã: 042813000)

31cm (Mã: 043113000)

35cm (Mã: 043513000)

Dĩa Tròn 35cm Jasmine Trắng - Jasmine 209.000 VNĐ
Dĩa Tròn 35cm Jasmine Trắng

Dĩa Tròn 35cm Jasmine Trắng (Mã: 043513000)

Bộ: Jasmine Trắng

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác:

15cm (Mã: 041513000)

18cm (Mã: 041813000)

20cm (Mã: 042013000)

22cm (Mã: 042213000) 

25cm (Mã: 042513000)

28cm (Mã: 042813000)

31cm (Mã: 043113000)

45cm (Mã: 044513000)

Dĩa Tròn 31cm Jasmine Trắng - Jasmine 110.000 VNĐ
Dĩa Tròn 31cm Jasmine Trắng

Dĩa Tròn 31cm Jasmine Trắng (Mã: 043113000)

Bộ: Jasmine Trắng

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác:

15cm (Mã: 041513000)

18cm (Mã: 041813000)

20cm (Mã: 042013000)

22cm (Mã: 042213000) 

25cm (Mã: 042513000)

28cm (Mã: 042813000)

35cm (Mã: 043513000)

45cm (Mã: 044513000)

Dĩa Tròn 28cm Jasmine trắng - Jasmine 93.500 VNĐ
Dĩa Tròn 28cm Jasmine trắng

Dĩa Tròn 28cm Jasmine Trắng (Mã: 042813000)

Bộ: Jasmine Trắng

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác:

15cm (Mã: 041513000)

18cm (Mã: 041813000)

20cm (Mã: 042013000)

22cm (Mã: 042213000) 

25cm (Mã: 042513000)

31cm (Mã: 043113000)

35cm (Mã: 043513000)

45cm (Mã: 044513000)

Dĩa Tròn 25cm Jasmine trắng - Jasmine 74.800 VNĐ
Dĩa Tròn 25cm Jasmine trắng

Dĩa Tròn 25cm Jasmine Trắng

Bộ: Jasmine Trắng

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác:

15cm (Mã: 041513000)

18cm (Mã: 041813000)

20cm (Mã: 042013000)

22cm (Mã: 042213000) 

28cm (Mã: 042813000)

31cm (Mã: 043113000)

35cm (Mã: 043513000)

45cm (Mã: 044513000)

Dĩa Tròn 22cm Jasmine Trắng - Jasmine 61.600 VNĐ
Dĩa Tròn 22cm Jasmine Trắng

Dĩa Tròn 22cm Jasmine Trắng (Mã: 042213000)

Bộ: Jasmine Trắng

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác:

15cm (Mã: 041513000)

18cm (Mã: 041813000)

20cm (Mã: 042013000)

25cm (Mã: 042513000) 

28cm (Mã: 042813000)

31cm (Mã: 043113000)

35cm (Mã: 043513000)

45cm (Mã: 044513000)

Dĩa Tròn 20cm Jasmine Trắng - Jasmine 48.400 VNĐ
Dĩa Tròn 20cm Jasmine Trắng

Dĩa Tròn 20cm Jasmine Trắng (Mã: 042013000)

Bộ: Jasmine Trắng

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác:

15cm (Mã: 041513000)

18cm (Mã: 041813000)

22cm (Mã: 042213000)

25cm (Mã: 042513000) 

28cm (Mã: 042813000)

31cm (Mã: 043113000)

35cm (Mã: 043513000)

45cm (Mã: 044513000)

Dĩa Tròn 18cm Jasmine Trắng - Jasmine 35.200 VNĐ
Dĩa Tròn 18cm Jasmine Trắng

Dĩa Tròn 18cm Jasmine Trắng

Bộ: Jasmine Trắng

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác:

15cm (Mã: 041513000)

20cm (Mã: 042013000)

22cm (Mã: 042213000)

25cm (Mã: 042513000) 

28cm (Mã: 042813000)

31cm (Mã: 043113000)

35cm (Mã: 043513000)

45cm (Mã: 044513000)

Dĩa Tròn 15cm Jasmine Trắng - Jasmine 26.400 VNĐ
Dĩa Tròn 15cm Jasmine Trắng

Dĩa Tròn 15cm Jasmine Trắng (Mã: 041513000)

Bộ: Jasmine Trắng

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác:

18cm (Mã: 041813000)

20cm (Mã: 042013000)

22cm (Mã: 042213000)

25cm (Mã: 042513000) 

28cm (Mã: 042813000)

31cm (Mã: 043113000)

35cm (Mã: 043513000)

45cm (Mã: 044513000)

Dĩa Lót Tách 12cm Jasmine Chỉ Xanh Lá - Jasmine 17.600 VNĐ
Dĩa Lót Tách 12cm Jasmine Chỉ Xanh Lá

Dĩa lót tách Jasmine Chỉ Xanh Lá 12cm (Mã số: 041218009)

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Chỉ Xanh Lá

Kích thước khác: 

Dĩa lót tách Jasmine Chỉ Xanh Lá 14cm (Mã số: 041418009)

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Súp 17cm Jasmine Chỉ Xanh Lá - Jasmine 48.400 VNĐ
Dĩa Súp 17cm Jasmine Chỉ Xanh Lá

Dĩa súp Jasmine Chỉ Xanh Lá  17 cm (Mã số: 041715009) 

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Chỉ Xanh Lá

Kích thước khác: 

Dĩa súp Jasmine Chỉ Xanh Lá  20 cm (Mã số: 042015009)

Dĩa súp Jasmine Chỉ Xanh Lá  23 cm (Mã số: 042315009)

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Oval 25cm Jasmine Chỉ Xanh Lá - Jasmine 106.700 VNĐ
Dĩa Oval 25cm Jasmine Chỉ Xanh Lá

Dĩa oval Jasmine Chỉ Xanh Lá25cm (Mã số: 052503009) 

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Chỉ Xanh Lá

Kích thước khác: 

Dĩa oval Jasmine Chỉ Xanh Lá 28cm (Mã số: 052803009)

Dĩa oval Jasmine Chỉ Xanh Lá 32cm (Mã số: 053203009)

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Dĩa Tròn 18cm Jasmine Chỉ Xanh Lá - Jasmine 42.900 VNĐ
Dĩa Tròn 18cm Jasmine Chỉ Xanh Lá

Dĩa tròn Jasmine Chỉ Xanh Lá 18cm (Mã số: 041813009)

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Chỉ Xanh Lá

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác:

Dĩa tròn Jasmine Chỉ Xanh Lá 20cm (Mã số: 042013009)

Dĩa tròn Jasmine Chỉ Xanh Lá 22cm (Mã số: 042213009)

Dĩa tròn Jasmine Chỉ Xanh Lá 25cm (Mã số: 042513009)

Dĩa tròn Jasmine Chỉ Xanh Lá 28cm (Mã số: 042813009)

Dĩa tròn Jasmine Chỉ Xanh Lá 31cm (Mã số: 043113009)

 

Dĩa Lót Tách 16cm Jasmine Trắng - Jasmine 22.000 VNĐ
Dĩa Lót Tách 16cm Jasmine Trắng

Dĩa lót tách 16cm Jasmine trắng (Mã số: 041618000) 

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ MINH LONG 

Dĩa Lót Tách 12cm Jasmine Trắng - Jasmine 13.200 VNĐ
Dĩa Lót Tách 12cm Jasmine Trắng

Dĩa Lót Tách 12cm Jasmine Trắng(Mã số: 041218 ) 

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 14 cm (Mã số: 041418000)

Nhà sản xuất: gốm sứ MINH LONG 

Dĩa Vành Sâu 16cm Jasmine Trắng - Jasmine 44.000 VNĐ
Dĩa Vành Sâu 16cm Jasmine Trắng

Dĩa Vành Sâu 16cm Jasmine Trắng (Mã số: 581608) 

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác : 

18 cm (Mã số: 581808000)

23 cm (Mã số: 582308000)

27 cm (Mã số: 582708000)

31 cm (Mã số: 583108000)

Nhà sản xuất : gốm sứ MINH LONG 

Dĩa Lót Chén Súp 13cm Jasmine Trắng - Jasmine 14.300 VNĐ
Dĩa Lót Chén Súp 13cm Jasmine Trắng

Dĩa Lót Chén Súp 13cm Jasmine Trắng (Mã số: 041314000)

Bộ: Jasmine

Hoa Văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Hoa văn khác: Chỉ Xanh Lá, Chim Lạc, Vinh Quy Nhạt, Phúc Lộc Thọ, Tứ Quý

Dĩa Trứng 13cm Jasmine Trắng - Jasmine 23.100 VNĐ
Dĩa Trứng 13cm Jasmine Trắng

Dĩa trứng 13cm Jasmine trắng  (Mã số: 041320000)

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ MINH LONG 

Dĩa Lót Thố CN 15cm Jasmine Trắng - Jasmine 19.800 VNĐ
Dĩa Lót Thố CN 15cm Jasmine Trắng

Dĩa Lót Thố CN 15cm Jasmine Trắng (Mã số: 041517000) 

Bộ: Jasmine

Hoa Văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Hoa văn khác: Chỉ Xanh Lá, Chim Lạc, Vinh Quy Nhạt, Phúc Lộc Thọ, Tứ Quý

Dĩa Lót Chén cơm 15cm Jasmine Trắng - Jasmine 19.800 VNĐ
Dĩa Lót Chén cơm 15cm Jasmine Trắng

Dĩa Lót Chén cơm 15cm Jasmine Trắng (Mã số: 041550000)

Bộ: Jasmine

Hoa Văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Hoa văn khác: Chỉ Xanh Lá, Chim Lạc, Vinh Quy Nhạt, Phúc Lộc Thọ, Tứ Quý, May mắn

Dĩa Oval 21cm Jasmine Trắng - Jasmine 66.000 VNĐ
Dĩa Oval 21cm Jasmine Trắng

Dĩa Oval 21cm Jasmine Trắng (Mã số: 052103000)

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 

25cm (Mã số: 052503000)

28cm (Mã số: 052803000)

32cm (Mã số: 053203000)

37cm (Mã số: 053703000)

42cm (Mã số: 054203000)

45cm (Mã số: 054503000)

Dĩa Súp 17cm Jasmine Trắng - Jasmine 39.600 VNĐ
Dĩa Súp 17cm Jasmine Trắng

Dĩa Súp 17cm Jasmine Trắng (Mã số: 041715000)

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 

20cm (Mã số: 042015000)

23cm (Mã số: 042315000)

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC