127105

Tô Vành 22cm Jasmine Trắng - Jasmine 121.000 VNĐ
Tô Vành 22cm Jasmine Trắng

Tô Vành 22cm Jasmine Trắng (Mã: 062207000)

Bộ: Jasmine 

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác:

18cm (Mã số: 061807000)

 

Tô Cao 23cm Jasmine Trắng - Jasmine 143.000 VNĐ
Tô Cao 23cm Jasmine Trắng

Tô Cao 23cm Jasmine Trắng (Mã 072317000)

Bộ: Jasmine 

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác

15cm (Mã số: 071517000)

18cm (Mã số: 071817000)

20cm (Mã số: 072017000)

Tô Cao 20cm Jasmine Trắng - Jasmine 95.700 VNĐ
Tô Cao 20cm Jasmine Trắng

Tô cao 20cm Jasmine trắng (Mã 072017000)

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 

15cm (Mã số: 071517000)

18cm (Mã số: 071817000)

23cm (Mã số: 072317000)

Tô Cao 18cm Jasmine Trắng - Jasmine 77.000 VNĐ
Tô Cao 18cm Jasmine Trắng

Tô Cao 18cm Jasmine Trắng (Mã 071817000)

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác

15cm (Mã số: 071517000)

20cm (Mã số: 072017000)

23cm (Mã số: 072317000)

Tô Thấp 20cm Jasmine Trắng - Jasmine 83.600 VNĐ
Tô Thấp 20cm Jasmine Trắng

Tô thấp 20cm Jasmine trắng (Mã số: 072005000)

Bộ: Jasmine 

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác:

15cm (Mã số: 071505000)

18cm (Mã số: 071805000)

Tô Thấp 18cm Jasmine Trắng - Jasmine 68.200 VNĐ
Tô Thấp 18cm Jasmine Trắng

Tô thấp 18cm Jasmine trắng (Mã số: 071805000)

Bộ: Jasmine 

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác:

15cm (Mã số: 071505000)

20cm (Mã số: 072005000)

Tô Cao 15cm Jasmine Chỉ Xanh Lá - Jasmine 66.000 VNĐ
Tô Cao 15cm Jasmine Chỉ Xanh Lá

Tô cao Jasmine Chỉ Xanh Lá 15cm (Mã số: 071517009)

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Chỉ Xanh Lá

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 

Tô cao Jasmine Chỉ Xanh Lá 18cm (Mã số: 071817009)

Tô cao Jasmine Chỉ Xanh Lá 20cm (Mã số: 072017009)

Tô Thấp 15cm Jasmine Chỉ Xanh Lá - Jasmine 56.100 VNĐ
Tô Thấp 15cm Jasmine Chỉ Xanh Lá

Tô Thấp 15cm Jasmine Chỉ Xanh Lá (Mã số: 071505009) 

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Chỉ Xanh Lá

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 

18cm ((Mã số: 071805009)

20cm ((Mã số: 072005009)

Tô Cao 15cm Jasmine Trắng - Jasmine 55.000 VNĐ
Tô Cao 15cm Jasmine Trắng

Tô cao 15cm Jasmine Trắng (Mã số: 071517000)

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 

18cm (Mã số: 071817000)

20cm (Mã số: 072017000)

23cm (Mã số: 072317000)

Tô Thấp 15cm Jasmine Trắng - Jasmine 46.200 VNĐ
Tô Thấp 15cm Jasmine Trắng

Tô Thấp 15cm Jasmine Trắng (Mã số: 071505000)

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác : 

18 cm (Mã số: 071805000)

20 cm (Mã số: 072005000)

Tô Vành 18cm Jasmine Trắng - Jasmine 88.000 VNĐ
Tô Vành 18cm Jasmine Trắng

Tô Vành 18cm Jasmine Trắng (Mã số: 061807000)

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 

22cm (Mã số: 062207000)

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC