65985 Dĩa

Dĩa
Dĩa 10 Kiểu - Khác 50.400 VNĐ
Dĩa 10 Kiểu
A5912 Diã 12 Kiểu 69,630
Dĩa 10 Thuyền Vân Thạch - Khác 35.600 VNĐ
Dĩa 10 Thuyền Vân Thạch
A8211 CCC Dĩa 11 Thuyền Vân Thạch
Dĩa 18 Oval Lá - Khác 93.000 VNĐ
Dĩa 18 Oval Lá
A2820 Dĩa 191/2 Oval Lá
A2822 Dĩa 21 Oval Lá
Dĩa 8 Lá Sen - Khác 33.900 VNĐ
Dĩa 8 Lá Sen
A2711 Dĩa 11 Lá Sen 57,970
Dĩa 7 Bèo Vân Thạch - Khác 40.500 VNĐ
Dĩa 7 Bèo Vân Thạch
A7408
CCC
Dĩa 8 Bèo Vân Thạch 56,320
A7409
 CCC
Dĩa 9 Bèo Vân Thạch 73,810
Dĩa 7 Bèo Xoắn Ốc - Khác 40.500 VNĐ
Dĩa 7 Bèo Xoắn Ốc
A7408  Dĩa 8 Bèo Xoắn Ốc 56,320
A7409  Dĩa 9 Bèo Xoắn Ốc 73,810
Dĩa 9 Xoắn Trơn - Khác 51.000 VNĐ
Dĩa 9 Xoắn Trơn
A7211 Dĩa 11 Xoắn Trơn 100,980
A7213 Dĩa 13 Xoắn Trơn 126,720
Dĩa 7 Dợn Sóng - Khác 35.000 VNĐ
Dĩa 7 Dợn Sóng
A7109 Dĩa 9 Dợn Sóng  61,160
A7111 Dĩa 11 Dợn Sóng  95,920
Dĩa 8 Hoa Mai Sâu - Khác 41.700 VNĐ
Dĩa 8 Hoa Mai Sâu
AS1310 Dĩa 10 Hoa Mai Sâu 83,270
AS1312 Dĩa 12 Hoa Mai Sâu 101,200
Dĩa 6 Hoa Mai - Khác 25.200 VNĐ
Dĩa 6 Hoa Mai
A5707 Dĩa 7 Hoa Mai 29,260
A5708 Dĩa 8 Hoa Mai 37,070
A5709 Dĩa 9 Hoa Mai  46,530
A5710 Dĩa 10 Hoa Mai  56,320
A5711 Dĩa 11 Hoa Mai  70,620
A5712 Dĩa 12 Hoa Mai 88,770
A5713 Dĩa 13 Hoa Mai  113,960
Dĩa 10 Chữ Nhật - Khác 36.500 VNĐ
Dĩa 10 Chữ Nhật
A5612 Dĩa 12 Chữ Nhật  53,790
A5614 Dĩa 14 Chữ Nhật 71,280
A5808 Dĩa 8 Chữ Nhật Viền 26,730
A5810 Dĩa 10 Chữ Nhật Viền 44,220
A5812 Dĩa 12 Chữ Nhật Viền 69,300
A5814 Dĩa 14 Chữ Nhật Viền 103,510
Dĩa 5 Vuông Sọc - Khác 21.000 VNĐ
Dĩa 5 Vuông Sọc
A1106
 YYY
Dĩa 6 Vuông Sọc 27,280
A1107
YYY
Dĩa 7 Vuông Sọc 45,540
A1108 YYY Dĩa 8 Vuông Sọc 50,160
Dĩa Vuông - Khác 43.500 VNĐ
Dĩa Vuông
A3312 Dĩa Vuông 118,690
A5312 Dĩa Vuông 91,520
A6610 Dĩa 10 Vuông 53,020
A6612 Dĩa 12 Vuông 90,530
A6614 Dĩa 14 Vuông 110,880
Dĩa 10 Cạn Bèo - Khác 64.500 VNĐ
Dĩa 10 Cạn Bèo
A7611 Dĩa 11 Cạn Bèo 86,680
A7612 Dĩa 12 Cạn Bèo 110,990
A7613 Dĩa 13 Cạn Bèo 117,260

 

A7614 Dĩa 14 Cạn Bèo 134,090
A7615 Dĩa 15 Cạn Bèo 141,680
Dĩa 6 Cạn Trơn Dày ( Dĩa Lót Chén) - Khác 23.500 VNĐ
Dĩa 6 Cạn Trơn Dày ( Dĩa Lót Chén)
A7008 Dĩa 8 Cạn Trơn Dày ( Dĩa Lót Chén) 37,840
A7009 Dĩa 9 Cạn Trơn Dày ( Dĩa Lót Chén) 55,660
A7010 Dĩa 10 Cạn Trơn Dày ( Dĩa Lót Chén) 62,480
A7012 Dĩa 12 Cạn Trơn Dày ( Dĩa Lót Chén) 96,470
COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC