103 Thố

Thố
Thố + Nắp 0,33L Daisy Trắng - Daisy 69.300 VNĐ
Thố + Nắp 0,33L Daisy Trắng

Thố + Nắp 0,33L Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích Thước Khác: 0,23L - 0,52L- 0,88L - 1,0L -1,8L - 3,0L

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thố + Nắp 22cm Jasmine Trắng - Jasmine 401.500 VNĐ
Thố + Nắp 22cm Jasmine Trắng

Thố + Nắp 22cm Jasmine Trắng (062205)

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 9,7cm, 12cm, 15cm, 18cm.

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thố + Nắp 18cm Jasmine Trắng - Jasmine 264.000 VNĐ
Thố + Nắp 18cm Jasmine Trắng

Thố + Nắp 18cm Jasmine Trắng (061805)

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 9,7cm, 12cm, 15cm, 22cm

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Thố + Nắp 15cm Jasmine Trắng - Jasmine 187.000 VNĐ
Thố + Nắp 15cm Jasmine Trắng

Thố + Nắp 15cm Jasmine Trắng( 061505 )

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 9,7cm, 12cm, 18cm, 22cm.

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Thố + Nắp 0,88L Daisy Trắng - Daisy 129.800 VNĐ
Thố + Nắp 0,88L Daisy Trắng

Thố + Nắp 0,88L Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 1,0L, 1,8L, 3,0L, 0,23L, 0,33L, 0,52L

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thố + Nắp 0,52L Daisy trắng - Daisy 104.500 VNĐ
Thố + Nắp 0,52L Daisy trắng

Thố + Nắp 0,52L Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 1,0L, 1,8L, 3,0L, 0,23L, 0,33L, 0,88L

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thố + Nắp 0,23L Daisy Trắng - Daisy 66.000 VNĐ
Thố  + Nắp 0,23L Daisy Trắng

Thố  + Nắp 0.23L Daisy Trắng

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 1,0L- 1,8L- 3,0L- 0,33L- 0,52L- 0,88L

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Thố + Nắp 3,0L Daisy trắng - Daisy 379.500 VNĐ
Thố + Nắp 3,0L Daisy trắng

Thố + Nắp 3.0L Daisy Trắng

Bộ: Daisy 

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 1,8L-1,0L-0,23L- 0,33L-0,52L-0,88L

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Thố + Nắp 1,0L Daisy Trắng - Daisy 176.000 VNĐ
Thố + Nắp 1,0L Daisy Trắng

Thố + Nắp 1.0L Daisy Trắng

Bộ: Daisy 

Hoa văn: Trắng

Kích thước khác: 1,8L- 3,0L- 0,23L- 0,33L- 0,52L- 0,88L

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thố + Nắp 22cm Camellia Trắng - Camelia 440.000 VNĐ
Thố + Nắp 22cm Camellia Trắng

Thố + nắp 22cm Camelia trắng

Bộ: Camellia

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 16cm, 18cm

Thố + Nắp 18cm Camellia Trắng - Camelia 291.500 VNĐ
Thố + Nắp 18cm Camellia Trắng

Thố + nắp 18cm Camelia trắng

Bộ: Camellia 

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 16cm, 22cm

Thố + Nắp 9,7cm Jasmine Chỉ Xanh Lá - Jasmine 69.301 VNĐ
Thố + Nắp 9,7cm Jasmine Chỉ Xanh Lá

Thố + nắp 9,7cm Jasmine Chỉ Xanh Lá 

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Chỉ Xanh Lá

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 

Thố Jasmine Chỉ Xanh Lá  15 cm + nắp (Mã số: 061505009)

Thố Jasmine Chỉ Xanh Lá  18 cm (Mã số: 061805009)

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

 

Thố + Nắp 9,7cm Jasmine Trắng - Jasmine 57.200 VNĐ
Thố + Nắp 9,7cm Jasmine Trắng

Thố + nắp 9,7cm Jasmine Trắng(Mã số: 060906)

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thố Vành + Nắp 12cm Jasmine Trắng - Jasmine 90.200 VNĐ
Thố Vành + Nắp 12cm Jasmine Trắng

Thố Vành + Nắp 12cm Jasmine Trắng (Mã số: 061219)

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thố + Nắp 12cm Jasmine Trắng - Jasmine 90.200 VNĐ
Thố + Nắp 12cm Jasmine Trắng

Thố + Nắp 12cm Jasmine trắng (Mã số: 061505000)

Bộ: Jasmine

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác : 

9.7 cm + nắp (Mã số: 060905000)

15 cm + nắp (Mã số: 061505000)

18 cm (Mã số: 061805000)

22 cm (Mã số:062205000)

 

Thố Cao 19cm + Nắp Sago Trắng - Sago 281.600 VNĐ
Thố Cao 19cm + Nắp Sago Trắng

Thố cao 19cm + nắp (Mã số: 061901000)

Bộ: Sago

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thố Thấp 19cm + Nắp Sago Trắng - Sago 234.300 VNĐ
Thố Thấp 19cm + Nắp Sago Trắng

Thố thấp 19cm + nắp (Mã số: 061903000)

Bộ: Sago

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thố Súp 0,40L Sago Trắng - Sago 93.500 VNĐ
Thố Súp 0,40L Sago Trắng

Thố Súp 0,40L Sago Trắng (Mã số: 064012000)

Bộ: Sago

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Thố + Nắp 11,4cm Mẫu Đơn Trắng - Mẫu đơn 104.500 VNĐ
Thố + Nắp 11,4cm Mẫu Đơn Trắng

Thố + nắp 11,4cm Mẫu đơn trắng (Mã số: 061131000)

Bộ: Mẫu Đơn

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác : 

16cm + nắp (Mã số: 061631000)

18cm (Mã số: 061831000)

22cm (Mã số: 062231000)

Thố + Nắp 1,8L Daisy Trắng - Daisy 247.500 VNĐ
Thố + Nắp 1,8L Daisy Trắng

Thố + nắp 1,8L Daisy trắng (Mã số: 061832000) 

Bộ: Daisy

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất : gốm sứ Minh Long

Thố + Nắp 16cm Camellia Trắng - Camelia 203.500 VNĐ
Thố + Nắp 16cm Camellia Trắng

Thố + nắp 16cm Camellia trắng

Bộ: Camellia

Hoa văn: Trắng

Nhà sản xuất: gốm sứ Minh Long

Kích thước khác: 18cm, 22cm

COPY RIGHT 2015 © LOC PHAT TAI LOC